Gazi Akademik Bakış 5. Sayı

 

Gazi Akademik Bakış Dergisi 

Cilt 3, Sayı 5, Kış 2009

 

Journal of Gazi Academic View 

Volume 3, Issue 5, Winter 2009

 

ISSN: 1307-9778 

E-ISSN: 1309-5137

 

Hale Şıvgın 
Editörden
Editorial 
 
Levent Düzcü
Osmanlı Bahriye Teşkilâtında Reform Çabaları (1876-1922)
The Attempts to Reform the Ottoman Naval Organization
 
Ahmet Elibol
Yeniçeriler ve İktidar Bağlamında Osmanlı Sisteminin Dönüşümü
Janissary Corps and the Change of the Political Power Distribution System in the Ottoman Empire
 
Taner Aslan
II. Meşrutiyet Dönemi Genel Af Uygulamaları
The Amnesty Implementations of II. Constitutional Monarchy Period
 
Ali Dikici
Demokrat Parti Döneminde İç Güvenlik ve Türk Polis Teşkilatı
Homeland Security of Turkey During the Democrat Party Period and the Turkish Police Organization
 
İhsan Burak Birecikli
Avlonyalı İsmail Kemal Bey’in Siyasi Faaliyetleri (1870-1908)
The Political Activities of Ismail Kemal Bej Vlora (1870-1908)
 
Şennur Şenel, Zehra Tuyan
1926-1967 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Kurulan Tesisler (Vakıflar)
The Foundations (Waqfs) Founded in the Turkish Republic Between 1926-1967
 
Bülent Kara
Savaş Hazırlayan Barış Konferansı: Londra Konferansı
A Peace Conference in Preparation for War: The Conference of London
 
Diren Çakmak
Manas Destanı’nın İktisadi İncelemesi
The Economic Evaluation of Manas Epic Poem
 
Ümran Türkyılmaz
Beckett’in Mutlu Günler Oyunu Üzerine Bir İnceleme
A Review About Beckett’s the Happy Days
 
Alâeddin Yalçınkaya, Ertan Efegil
Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitiminde ve Araştırmalarında Teorik ve Kavramsal Yaklaşım Temelinde Yabancılaşma Sorunu
On the Basis of Theoretical and Conceptual Approaches, the Alienation Issue in the Edcation of International Relations in Turkey
 
Murat Orhun
Hititler’de Karaciğer Falı, Kuş Uçuşu Falı ve Bunların Etrüskler’deki Uzantısı
The Fortune-Telling of Liver, Bird-Flying in Hittites and Their Tracks on Etruscans
 
Mihail Serafimoviç Meyer
Arşiv Belgeleri Işığında Lozan Konferansı Sırasında Türk-Rus İlişkileri
Turkish-Russian Relations During the Lausanne Conference With Archieve Documents
 
background image