Değerler - Amaçlar - Hedefler

Değerler

Merkezin şimdiye kadar yaptığı faaliyetlerde kaliteli ve etkili olmasına, ses getirmesine, seviyeli, güncel, güvenilir, tarafsız ve şeffaf olmasına dikkat edilmiş ve bu temel değerlere büyük ölçüde ulaşılmıştır.

Amaçlar

Atatürk’ün kurduğu yeni düzen, modern anlamına cumhuriyet ile kavuşmuştur. Atatürk henüz 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı tarihlerde kafasında tasarladığı şey “millî hâkimiyete dayalı kayıtsız şartsız yeni bir Türk Devleti tesis etmekti. Atatürk, bütün kurtuluş savaşı boyunca bu idealine kavuşmak için çalıştı. Atatürk mücadelesine çok olumsuz şartlar içerisinde başladı fakat hiçbir zaman umutsuzluğa ve kararsızlığa kapılmadı.

Bugün gençlerimize ve halkımıza üniversite olarak kazandırmamız gereken ya da öğretmemiz gereken en önemli nitelik, Atatürk’ün azim ve kararlığıdır. Atatürkçü düşüncede umutsuzluğa ve karamsarlığa yer yoktur. Her zaman çalışmak, inançları uğruna hiçbir şeyden yılmamak ve sonuca ulaşmak ilkesi vardır.

Bütün bunların yanı sıra Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçları şunlardır;

 • Millî bütünlük ve bağımsızlıktan taviz vermeyecek,
 • Millî ve manevî değerlerimizi öğrenecek ve öğretecek,
 • Ülkeyi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefleyecek,
 • Ufkun ötesini görecek,
 • Türk Milleti’nin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetleri ortaya koyacak ilmi çalışmalar yapacak,
 • Her sahada Atatürk İlke ve İnkılâplarını kendisine rehber edinecek,
 • Ülkenin birlik ve bütünlüğünden çağdaş, demokratik ve laik niteliğinden taviz vermeyecek ve verdirtmeyecek gençler yetiştirmek.

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçları aynı zamanda Yükseköğretim Kanunu’nun amaçları ile de uyuşmaktadır.

"Yükseköğretim Kanunu İkinci Bölüm

Genel Hükümler

Madde 4- Amaç:

Yükseköğretimin amacı:

 1. Öğrencilerini;
 1. ATATÜRK İnkılâpları ve İlkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı,
 2. Türk milletinin millî, ahlâki, insanî, mânevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,
 3. Toplum yararlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,
 4. Türk Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
 5. Hür ve Bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,
 6. Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
 7. İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,
 1. Türk Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla; ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak.

Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.” (YÖK Mevzuatı,2001,s.42)

Hedefler

Merkez’in misyonunu gerçekleştirmek üzere iddialı ancak ulaşılabilir ve gerçekçi olarak önümüzdeki yıllarda yapmayı ve gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyetleri aşağıda sıralıyoruz:

 1. Ulusal birlik ve beraberliğimizi pekiştirici ülke bütünlüğünü destekleyici, modern çağdaş laik bir devlet yapısını benimsetip, vazgeçilmez değerler haline getirmeye katkıda bulunacak programlar yapmak.

Bu programlar 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim vs. gibi ulus olarak hepimiz için büyük anlam taşıyan günlerde paneller, konferanslar, seminerler şeklinde olacaktır. Ayrıca Ermeni Sorunu, kadın hakları, Atatürk İnkılâpları Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunlar, stratejik konular, komşularımızla ilişkilerimiz, AB vs. gibi konular önceliklerimiz arasında olacaktır.

 1. Önümüzdeki yıllarda gelişen güncel olayları da değerlendirerek uluslararası büyük bir sempozyum yapılacaktır.
 2. Oryantasyon çalışması: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri maalesef yıllardır ihmal edilmiş görüntüdedir. Tüm üniversitelerin tüm bölümlerinde okutulduğu halde ve son derece önemli bir ders olduğu halde uygulamada Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri 3. sınıf ders konumundan bir türlü kurtulamamış ve layık olduğu şekilde öğretilip gerektiği yere oturtulamamıştır.

Benim Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak en çok yapmak istediğim şeylerden birisi bu dersin önemini önce ders veren okutman ve öğretim elemanlarına daha sonra da öğrencilere benimsetmek ve sevdirmektir. Bu ders nasıl verilmeli? Kaç saat olmalı? Hangi sınıflarda verilmeli? Ders anlatımında öğrencinin ilgisini ve katılımını sağlamak için neler yapılmalı? Uzaktan eğitimin faydalı ve mahzurlu yönleri gibi daha pek çok soru ve sorunun masaya yatırılması ve çözüm önerilerinin tartışılması gerekmektedir.

Biz, Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak tüm bu soru ve sorunların tartışılacağı en az 5 gün sürecek bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Toplantıya İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi veren tüm okutman ve öğretim elemanları davet edilecektir. Toplantıya katılanları sıkmadan, güzel bir yerde, Antalya veya ülkemizin herhangi bir köşesinde böyle toplantı organize etmeyi planlıyoruz.

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini veren okutman ve akademisyenlere seminerler ve hizmet içi eğitim programları yapılacaktır. Bu amaçla yapılmış tezler ve yayınlar derlenerek, gerekli eğitim şekli belirlenecek ve eşgüdümlü olarak bir servis dersi eğitimi uzmanlarıyla planlanacaktır.
 2. Bu eğitimin yaygın ve etkili olabilmesi açısından konuyla ilgili bir cd, dvd veya görsel malzeme arşivi oluşturulması, derslerde bu görsel öğelerin kullanılması eğitimin amacı açısından son derece faydalı olacaktır. Öğrencilerin belgeseller, resimler ve diğer görsel eğitim araçlarıyla daha fazla ilgileri çekilebilir, böylelikle öğrenmede pekiştirme hedefine ulaşılabilir.
 3. Önümüzdeki yıllarda yurt dışında birkaç panel ve bir sempozyum planlanmaktadır.
 4. Merkezimizde yayın faaliyetlerine önem verilmesi planlanmaktadır. Yapılan önemli sempozyumlar kitap haline getirilecektir.
 5. Merkezin kütüphanesinin geliştirilmesine çalışılacak ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan kitap talebinde bulunulmaya devam edilecektir. Özellikle bu sahayla ilgili yabancı yayınların derlendiği bir merkez kütüphanesi oluşturmak elzemdir.
 6. ATASE ( Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı) üniversitelerin İnkılâp Tarihi Enstitüleri, Atatürk Araştırma Merkezleri, Başbakanlık Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi ile işbirliği yapılması hedeflenmektedir. Bu yapılacak araştırmalar için çok önemlidir. Çünkü arşivlerden ve kütüphanelerden gereği gibi yararlanabilmek için birimler ve kurumlar arası özel protokollerin yapılması çalışmaları kolaylaştıracak, bilgi ve belge paylaşımı sağlanacaktır. Ayrıca ATO, sendikalar gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılması düşünülmektedir. Atatürk ismiyle kurulan dernek ve vakıfların faaliyetleri ve amaçları da böylelikle akademik açıdan incelenebilecektir.
 7. Merkezin web sayfası tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde sıklıkla güncellenecek, mümkün olduğu kadar veri tabanına erişim aboneliği ve işbirliği sağlanacaktır.

 

 
background image