Avrupa Bütünleşmesi İçin Önemli Bir Adım: ‘‘Avrupa Konseyi’’ ve Türkiye’nin Konseye Üyeliği Meselesi

Avrupa Bütünleşmesi İçin Önemli Bir Adım: ‘‘Avrupa Konseyi’’ ve Türkiye’nin Konseye Üyeliği Meselesi 

Ali Servet Öncü, Erkan Cevizliler 

Özet 

Avrupa devletlerinin bir araya gelip bir birlik oluşturmaları fikri on dokuzuncu yüzyıldan itibaren tartışılmıştır. Fakat II. Dünya Savaşı’nın bitimine kadar Avrupalılar, bu düşüncelerini gerçekleştirememişlerdir. Bunun en önemli sebebi büyük devletlerin birbirleriyle yaptıkları güç ve hâkimiyet mücadelesidir. Avrupalılar II. Dünya Savaşı’ndan sonra hem benzer felaketleri bir daha yaşamamak hem de Avrupa’da gücünü gün geçtikçe hissettiren Sovyetler Birliğine karşı daha güçlü olabilmek için çeşitli örgütler kurmuşlardır. Avrupa Konseyi de Avrupa birliği fikri etrafında kurulan bu örgütlerin en önemlilerinden birisidir. Savunma ve güvenlik konularının dışında insan hakları, sosyal işler, eğitim, kültür, spor, gençlik, halk sağlığı, çevre, mimari miras, şehircilik, yerel ve bölgesel yönetimler, hukuk gibi alanlarda işbirliğini öngören örgüt, 5 Mayıs 1949’da on Avrupa devleti tarafından kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyi kurulduktan yaklaşık üç ay sonra konseye davet edilmiş ve bu daveti kabul ederek 8 Ağustos 1949 tarihinde konseye kurucu üye sıfatıyla katılmıştır. Avrupa Konseyi Statüsü de 12 Aralık 1949 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler; Türkiye, Avrupa Konseyi, Statü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Necmettin Sadak 

Tam Metin

 

The Important Step for European Integration: “Council of Europe” and the Matter of Turkey’s Membership to Council 

Ali Servet Öncü, Erkan Cevizliler 

Abstract 

It is not a new idea that European states gather and form a union. This idea had been discussed since the nineteenth century. However, it was not until the end of World War II that Europeans realized their idea. The most important reason is the struggle for power and dominance that great powers on the continent
were engaged in with each other. After World War II, Europeans set up several organizations both not to suffer similar disasters anymore and to become more powerful against the Soviet Union making its power felt in Europe day by day. The Council of Europe is one of the most important of such organizations founded around the idea of the European Union. This organization which stipulates cooperation in such areas human rights, social affairs, education, culture, sports, youth, public health, environmental, architectural heritage, urban planning, local and regional authorities, and law as well as defence and security was founded on 5 May 1949 by ten European states. The Republic of Turkey was invited to the Council of Europe about three months after its foundation and by accepting this invitation participated in the Council as a founding member. The Statute of the Council of Europe was adopted on 12 December 1949 by the Grand National Assembly of Turkey. 

Key Words: Turkey, Council of Europe, Statute, The Grand National Assembly of Turkey, Necmettin Sadak

Full Text

background image