Editörden

Değerli Gazi Akademik Bakış Dergisi okuyucuları, dergimizin 2013 Kış sayısını sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Dergimizin 13. sayısında 14 makale yer almaktadır. Bu makalelerin 5’i Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, 9’u Tarih alanındadır. Bu sayıda Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanlarında Batı medeniyeti, Avrupa Konseyi ve Türkiye, “Batı’nın yükselişi”nin sorgulanması, “Yeni dünya düzeni” içinde Türkiye’nin yeri değişik araştırmacılar tarafından ele alınmış ve bazı tespitlerde bulunulmuştur. Tarih alanında ise Osmanlı’da Akıncı ocağının sonu, bir çiftlik ve ipek üreticiliği, Çarlık Rusyası’nda müftülükler, 1915 Ermenilerin Van isyanı, Türkiye Cumhuriyeti devrinde Bağdat Paktının siyasi etkisi, Diyarbakır’da malî ve sosyal yapı, Türk tarihçiliği ve edebiyatına bilimsel yöntemi getiren Fuad Köprülü’nün siyasi mücadeleleri ve Ramazanoğulları beyliğinin kuruluşu gibi Osmanlı Devleti’nden günümüze Türkiye’nin siyasi, iktisadî ve kültürel meseleleri ele alınmıştır. Bu itibarla 13. sayımız, önceki sayılarımızda olduğu gibi, bilgi itibariyle zengin, akademik olarak bilimsel ve Türk bilimine katkı olarak özgün yazılarıyla yükseliş trendini devam ettirmiştir. Nitekim Gazi Akademik Bakış EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TÜBİTAK-ULAKBİM, IMB, ASOS, PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY ve SERIALS SOLUTIONS ulusal ve uluslararası indeksler tarafindan taranmaya devam etmektedir.

Gazi Akademik Bakış Dergisi editörler heyeti olarak 14. sayıdan itibaren tematik olarak çıkarmaya karar verdik. Haziran 2014’te yayınlanacak olan 14. sayımızın konusu Birinci Dünya Savaşı olarak belirlenmiştir. Bilindiği gibi 2014 yılı Birinci Dünya Savaşı’nın 100 sene-i devriyesidir. Birinci Dünya Savaşı, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşmiş, bütün dünyayı siyasi, sosyal, askeri, idari ve kültürel bakımdan çok derinden etkilemiştir. Öyle ki, etkileri ve bıraktığı bazı sorunlar günümüzde bile hala çözülememiştir. Türkiye açısından bakıldığında Balkanlar, Anadolu, Kafkaslar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da çok geniş topraklara sahip olan Osmanlı Devleti’nin savaştan sonra sona ermesi ve bıraktığı boşluk bugün bile hala doldurulamamış ve eski Osmanlı coğrafyasındaki sorunlar günümüze kadar gelmiştir. Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı sadece eski Osmanlı ülkeleri ve milletleri için değil aynı zamanda Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Avusturalya kıtalarını da aynı derinlikte etkilemiş, insanlık üzerinde kolay silinemeyecek izler bırakmıştır. Bu itibarla Türkiye ve dünyadaki bilim insanlarından Birinci Dünya Savaşı’nın değişik yönlerini inceleyen özgün ve bilimsel makalelerini bekler, saygılar sunarız.

Editörler Heyeti

background image