Örgütsel Değişimde Beşeri Sermayenin Rolü

Örgütsel Değişimde Beşeri Sermayenin Rolü 

H. Mustafa Paksoy, B. Dilek Özbezek 

Özet 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı günümüzde sosyal ve ekonomik değişimlerle birlikte endüstri ilişkileri de önemli değişiklikler göstermektedir. Bu değişim sürecinin altındaki en önemli neden ise, bilişim teknolojileri alanında meydana gelen baş döndürücü hızdaki gelişmelerdir. Bu teknolojiler günlük yaşamı etkileyip değiştirdiği kadar örgütleri de etkilemekte ve değişime zorlamaktadır. Çünkü teknolojik yenilikler ile küreselleşmenin hız kazanması ve tüm alanlarda sınırların ortadan kalkması küresel pazarları doğurmuş ve bu durum örgütleri yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Bu sebeple, örgütlerin oluşacak yeni fırsatları takip etmeleri ve değişime ayak uydurabilmeleri için örgüt içinde gereken düzenlemeleri yapmaları gerekir. Aksi takdirde amaç ve hedeflerini gerçekleştiremez hale gelir ve yok olurlar. Dolayısıyla değişim olgusunun tartışılmaz bir gerçek olduğu günümüz dünyasında örgütlerin mali ve fiziki sermayelerinin etkinliği ve sonuç üretebilme güçleri beşeri sermayelerinin etkinliği ve yetkinliği ile arasındaki ilişki çalışmanın konusu olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, değişim ve beşeri sermaye literatürü arasında paralellik kurarak, özellikle değişimi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için birinci derecede gerekli olan yetenek ya da gücü ifade eden beşeri sermaye literatürünü incelemektir. Çalışmada değişimin hangi gerekçelerden kaynaklandığı ve onun niteliği üzerinde durulduktan sonra, örgütsel değişim sürecinde beşeri sermayenin önemi ve değişmeyi gerekli kılan durumlar tartışılmıştır. İnsanın evrendeki rolünün sorgulandığı bilgi toplumundan söz edilen ve bilginin ön plana çıktığı günümüz dünyasında, insan sermayesi eski yapıların değişimi ve yenilenme sürecinde itici güç olarak kabul edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt, Değişim, Örgütsel Değişim, Beşeri Sermaye 

Tam Metin

 

The Role of Human Capital on Organizational Change 

H. Mustafa Paksoy, B. Dilek Özbezek 

Abstract 

Industrial relations together with the social and economic developments have experienced substantial changes through a transformation process from the industrial society to the information society. The most important underlying reason for this transition is the rapid changes in information technologies. These technologies affect organizations and require them to change as much as they change and affect everyday of life. Because globalization, gained momentum with technological innovations and the disappearance of borders in all areas in global markets have led organizations to look for new ways to survive and thus, organizations should follow new oppurtunites and make changes in their structures to keep up with the developments. Otherwise, they would fail to realize their goals and targets, and ultimately they would disappear. Consequently, change is a indisputable fact in today’s world forces organizations to produce financial and physical capital, human capital effectiveness, and the result is directly proportional to the effectiveness and competence. The purpose of this study, is to change and establish a correlation of human capital literature, especially in the first degree of change which is required to perform a successful express ability or power to examine the human capital literature. In this research, after emphasized on which reasons these changes stem from, and on their characteristics, it was debated over the importance of role of human capital in the organizational change process and the situations which makes the change needed. In today’s world that is questioned the role of knowledge- based society and knowledge is more important than ever, the capital of human has been accepted as a driving force in the process of change and renewal of old buildings.

Key Words: Organization, Change, Organizational Change, Human Capital 

Full Text

background image