Hitit-Kaška İlişkilerinde Yanıtı Aranan Bazı Sorular

Hitit-Kaška İlişkilerinde Yanıtı Aranan Bazı Sorular 

Serkan Demirel 

Özet 

Hitit Devleti’nin kuzey sınırlarında yaşayan Kaškalar hakkında yeterince bilgi yoktur. Hititçe çivi yazılı metinlerden elde edilen bilgilere göre bu halklar yerleşik yaşama henüz geçememiş, yağmacı ve barbar kabilelerdir. Ancak bu bilgilerin doğruluğu yeterince incelenmemiştir. Bu çalışma içerisinde, Hitit kaynaklarından alınan bilgiler yine aynı kaynaklardan alınan aksi bilgilerle kıyaslanarak konu ile ilgili bazı tespitler yapılmaya çalışılmıştır. Neticede bu halkın en azından bir kısmının yerleşik yaşam koşullarını benimsemiş, üretim yapan bir cemiyet olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Kaškalar da Anadolu’daki diğer toplumlar kadar dönemin şartları içerisinde uygarlıktan nasiplenmiş bir halk olarak değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Kaškalar, Hitit Devleti, Kuzey Anadolu, Çivi yazılı metinler, M.Ö. II. binyıl 

Tam Metin

 

Some Questiones of Required Response About Hittite-Kaška Relations 

Serkan Demirel 

Abstract 

There is not enough informations about Kaškas living in the North of the Hittite State. According to the information obtained from the Hittite cuneiform texts, these people are nomadic, grabber and barbaric tribes. However, the accuracy of this information has not been investigated enough. In this study, informations that collected from the Hittite sources are compared with the adverse informations that collected from the same sources and tried to make some determinations about the subject. As a result, understood that at least portion of these people are community that have settled life and producing. For this reason, should be evaluated that Kashkans are as a people, civilized the period up to other communities in Anatolia. 

Key Words: Kaškas, Hittite State, North Anatolia, Cuneiform texts, B.C. II millenium 

Full Text

background image