Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bekârlık Vergisi’ne İlişkin Tartışmalar

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Bekârlık Vergisi’ne İlişkin Tartışmalar 

Sevilay Özer 

Özet 

Aile ve nüfus politikasının temelini oluşturan evlenme konusu Milli Mücadele yıllarından itibaren ülke gündeminde sıklıkla kendine yer bulmuştur. Nüfusun artırılması için bekârların evliliğe teşvik edilmesi alınacak tedbirler arasında düşünülmüştür. Bu bağlamda bekârlardan vergi alınmasına dair ilk kanun teklifini 19 Ekim 1920 tarihinde Canik Milletvekili Hamdi Bey yapmıştır. Hamdi Bey’in teklifini, 22 Şubat 1921 tarihinde Erzurum Miletvekili Salih Efendi’nin “Mecburi Teehhül Hakkındaki Kanun Teklifi” izlemiştir. Sunulan bu teklifler meclis tarafından kabul görmemişse de Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülke nüfusunun artırılması hususundaki çabaların devam ettiğini bize göstermektedir. Bunları müteakip Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı İçöz 18 Mart 1929 tarihinde Bekârlık Vergisi’ne ilişkin teklifini meclise taşımıştır. Söz konusu teklif basında geniş yankı bulmuş olmakla birlikte meclisten geçirilememiştir. İçöz’ün, teklifini bazı farklılıklarla 1931, 1940 ve 1944 yıllarında yinelediği görülmektedir. Çalışmamızda Bekârlık Vergisi teklifleri, içerikleri ve basındaki yansımalarıyla birlikte ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bekârlık Vergisi, Süleyman Sırrı İçöz, Basın, Nüfus, Evlenme, 

Tam Metin

 

Arguments on the Tax of Celibacy in the first years of the Republic 

Sevilay Özer 

Abstract 

Matrimony, which provides a basis for family and population policies, has frequently occupied the agenda of the country since the War of Independence. Incentivizing bachelors to get married has been considered among the measures to be taken for the purpose of increasing the population. In this sense, the first legislative proposal with regards to collecting tax on celibacy was made on the date of October 19th, 1920 by Canik Parliamentarian Hamdi Bey. Subsequent to the proposal submitted by Hamdi Bey, the “The legislative proposal regarding the Compulsory Marriage” by Erzurum Parliamentarian Salih Efendi was made on February 22nd 1921. Although these proposals had not been validated by the Parliament, such actions show us the efforts in increasing the population of the country in the early years of the Republic. Following the foregoing proposals, Süleyman Sırrı İçöz, who was the Parliamentarian of Yozgat, had brought his proposal regarding the “Tax on Celibacy” to the agenda of the Parliament on March 18th, 1929. Although the said proposal initially had a broad repercussion in the press, the Parliament failed to pass it. The proposal made by Mr. İçöz was later repeated in 1931, 1940, and 1944 with several amendments. The celibacy Tax proposals, its respective contents and the repercussions of the said in the press will be elaborated in this paper. 

Key Words: Celibacy Tax, Süleyman Sırrı İçöz, The Press, Population, Marriage

Full Text

background image