Eski/Geleneksel Dünyada Fikrî ve Kurumsal Benzerliklere Dair Bazı Tespit ve Teşhisler

Eski/Geleneksel Dünyada Fikrî ve Kurumsal Benzerliklere Dair Bazı Tespit ve Teşhisler 

Ahmet Güneş

Özet

Eski/Geleneksel Dünya’da pek çok konuda/alanda hem fikri ve hem de kurumsal dikkat çekici benzerlikler bulunmaktadır. Bu çerçevede, adalete dayalı Osmanlı devlet anlayışına benzer fikirleri -çok eskiden de- hem Doğu’da (İran ve Hint’te) ve hem de Batı’da (eski Yunan’da) görmek mümkündür. Öte yandan, Eski/Geleneksel Dünya’da farklı yer ve zamanlarda Osmanlı timar ve lonca sistemine benzer kurumların varlığı da malumdur. Bu durum, bir yanıyla, Eski/Geleneksel Dünya’da (da) benzer şartlar ve ihtiyaçların benzer tepkileri/sonuçları/kurumları ortaya çıkarması ile ilgili olduğu gibi, bir yanıyla da Eski/Geleneksel Dünya’da kültürler/medeniyetler ya da devletler/toplumlar arasında -karşılıklı- etkileşimin olması ile ilgilidir. Bu cümleden de olarak, Eski/Geleneksel Dünya şartları ile o dünyada olan anlayış, kavram, kurum ve saire arasında da, -bugünkü dünya şartları, özellikle, (tarım, ulaşım, iletişim ve saire gibi alanlarda) gelişmiş/gelişen teknoloji ile bu dünyadaki kavram/ideoloji ve kurumlar arasında olduğu gibi- yakın ve sıkı bir ilişki vardır. 

Anahtar Kelimeler: Eski/Geleneksel Dünya, ihtiyaç, etkileşim, adalet, benzerlik, teknoloji. 

Tam Metin

 

Some Determinations and Findings on Intellectual and Institutional Similarities in the Ancient/ Traditional World 

Ahmet Güneş 

Abstract

There are remarkable intellectual and institutional similarities on numerous subject/area in the ancient/ traditional World. In this context, it is possible to witness and to see such thoughts and intellectuals that resemble to the Ottoman’s state understanding based on justice -too old- both at the East (Iran and India) and at the West (ancient Greek). Besides, it is also known that such institutions similar to the Ottoman’s “timar” and “guild” system were present at different places and times in the ancient/traditional world. This situation is on the one part related with the fact that similar conditions and requirements in the ancient/traditional world (however) have created and resulted in similar reactions/consequences/ institutions, and on the other part it is related with the fact that there existed mutual interaction between cultures/civilizations or states/communities. In this respect, however, there are close and intimate relationship between understanding, concept, institution etc. in that world under the conditions of the ancient/traditional world, -as between the present conditions of the world, specifically, (at the areas of agriculture, transportation, communication etc.) developed/developing technology and concept/ideology and institutions 

Key Words: Ancient/traditional World, requirement, interaction, justice, similarity, technology.

Full Text

background image