Karadeniz’in Güvenliği: Uluslararası Yapılanmalar ve Türkiye

Karadeniz’in Güvenliği: Uluslararası Yapılanmalar ve Türkiye 

Gökhan Koçer 

Özet 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması, etkisini Karadeniz bölgesinde de göstermiştir. Bölgede yeni devletlerin ortaya çıkması ve haritaların değişmesi, jeopolitik ve jeostratejik dengeleri de değiştirmiştir. Bu değişimin yanı sıra çeşitli nedenlerin de etkisiyle, Karadeniz, hem önemi artan, hem de uluslararası aktörlerin ilgi alanlarına giren bir coğrafya olmuştur. Karadeniz, artık uluslararası güvenlik gündeminin önemli maddelerinden biri durumundadır. Karadeniz’in, bölgesel düzeyi aşan ve uluslararasılaşan, hatta “küresel” nitelik kazanan güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenlik ve dış politikasında da önemli yer tutmaktadır. Soğuk Savaş sonrasında, Karadeniz’in güvenliğini sağlamak için, bir yandan AB, NATO, AGİT gibi örgütlerin mekanizmaları çalıştırılırken, bir yandan da KEİ, BLACKSEFOR, KUH gibi yeni yapılanmalar oluşturulmuştur. Bu çalışmada, bölgeye yönelik politikaları olan uluslararası ve bölgesel örgütler ve oluşumların Karadeniz’in güvenliği ile Türkiye’nin ulusal güvenliğine mevcut ve olası etkileri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Uluslararası Güvenlik, Karadeniz’in Güvenliği, Uluslararası Örgütler, Bölgesel Örgütler, Türkiye’nin Ulusal Güvenliği, KEİ, BLACKSEAFOR, KUH. 

Tam Metin

 

Security of Black Sea: International Formations and Turkey 

Gökhan Koçer

Abstract 

The end of the Cold War, and the collapse of the Soviet Union had shown its impact on the Black Sea region as well. The emergence of the new states, and the changing maps had also changed the geostrategical balance in the region. Besides these changes, due to varying facts, the Black Sea had become a region which gains importance and which attracted the attention of international powers. Today, the Black Sea is an important issue of the international security agenda. The security of the Black Sea, which has gone beyond regional level and gained an international and global identity, has an important place in Turkey’s foreign and security policy. In the Cold War era, in order to ensure the security of the Black Sea, the mechanisms of international organizations like EU, NATO, OSCE have been used, besides new entities like Black Sea Economic Cooperation (BSEC), BLACKSEAFOR, and Black Sea Harmony (OBH) has been composed. In this article, the international bodies which have policies through the region and their present and potential effect on the security of the Black Sea and Turkey are examined. 

Key Words: The Black Sea, International Security, Security of the Black Sea, Turkey’s National Security, International Bodies, BSEC, BLACKSEAFOR, OBH. 

Full Text

background image