Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet’in İlanı Üzerine Bir İnceleme

Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet’in İlanı Üzerine Bir İnceleme 

İhsan Burak Birecikli 

Özet 

Avrupa’daki siyasi akımların Osmanlı ülkesine sızması kurgulanmış politikalar aracılığıyla olmuştur. Böylece Balkanlar 19. yüzyıldan başlayarak ulus olma duygusunun gelişmesine bağlı olarak isyanların ve sorunların merkezi haline gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılına damgasını vuran olaylardan biri de Meşrutiyet yönetimine geçiştir. Meşrutiyet Dönemi çok önemli sosyal ve siyasi değişimlere neden olmuştur. I. Meşrutiyet, hem Avrupa devletlerinin baskısı hem de çökmekte olan Osmanlı Devleti’nin yenilenmesi ve yaşatılması amacıyla ilân edilmişti. II. Meşrutiyet ise çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğunu kurtarmak amacıyla ve uzun süren bir baskı dönemine tepki olarak ilân edilmişti. İttihat ve Terakki 1908 devriminden sonra iktidarı ele geçirmesinin ardından ülkenin kaderine 1918 yılına kadar egemen olacak ve dış politikasına da yön verecektir. Bu yüzden II. Meşrutiyeti; karakteri itibarıyla Osmanlı Devleti’nin tasfiyesi ve yeni bir devletin ortaya çıkması sürecinde rol oynayacak seçkin kadroların oluştuğu bir dönem olarak tanımlamak mümkündür. Jön Türkler, eserlerinde Avrupa’nın siyasi ve askeri açıdan Osmanlı’ya örnek olması gerektiğinde birleşirler. Jön Türklerin Avrupa gözlemleri, yenileşme projesine dönüşür. Bu makalede II. Meşrutiyet dönemi kısaca incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Güçler, İttihat ve Terakki, II. Meşrutiyet, Jön Türkler, 1908 Devrimi, Islahatlar. 

Tam Metin

 

A Study on the Declaration of Second Constitution Era at the Centesimal Anniversary 

İhsan Burak Birecikli 

Abstract 

European political movements have leaked into Ottoman State by means of planned policies. Thus, beginning of the 19th century, Balkans have become a center of rebellions and problems caused by development of nationalist ideas. One of the incidents that marked at late Ottoman State is the transition to constitutional monarchy. The constitutional monarcy period bring forth many significant social and political changes. First Constitution was declared by the pressure of European states to restore and prevent crumbling of Ottoman State. Second Constitution was declared to recover and preserve the crumbling Ottoman Empire and as a reaction to a long lasting period of oppression. The committee for Union and Progress acceded after 1908 Revolution and hold the whip hand until 1918. They conducted foreign politics of country. Therefore it is possible to be defined Second Constitution as a period of elimination of Ottoman State and appearance of the new outstanding cadres who would be involved in the process of establishing a new state. Young Turks emphasised in their writings that the Ottoman State needed to imitate Europe in the institutional and organisational outlines of political and military. The observations of the Young Turks, in view of the gradual decline of the Ottoman power in world politics and tecnology, came out as project of reform. In this article, it has been briefly analysed Second Constitution period. 

Key Words: Great Powers, The Committee for Union and Progress, Second Constitution, Young Turks, 1908 Revolution, Reforms. 

Full Text

background image