Altın Orda-Osmanlı Münasebetleri

Altın Orda-Osmanlı Münasebetleri 

İlyas Kamalov, İlknur Mirgaliyev

Özet 

İkisi de Türk devleti olmalarına rağmen Altın Orda ile Osmanlı Devleti’ni özellikle tarihî ve kültürel nedenlerden dolayı “müttefik” olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bununla birlikte her iki ülkeyi de tehdit eden Aksak Timur faktörü, bu iki devletin yakınlaşmasına, hatta dönemin diğer bölgesel güçleriyle birlikte Timur karşıtı bir ittifak kurmalarına neden olmuştur. Ancak, ittifakın geç kurulması, ittifak taraftarlarının Timur’dan gelen tehlikeyi küçümsemeleri ve Timur’un akıllı politikaları, ittifakı başarısızlığa mahkum etmiştir. Neticede iki ülke de Timur tarafından mağlup edilmiştir. Altın Orda’da Timur’un darbesinin yanı sıra taht kavgalarının da başlaması, hanlığı parçalanma sürecine itmiştir. Bundan sonraki süreçte Altın Orda ile Osmanlı hükümdarlarının birbirleriyle yazıştıkları bilinmektedir. Hatta Altın Orda Hanı Ahmed’in Fatih Sultan Mehmed’e gönderdiği bitikte Altın Orda’nın özellikle Rus tehlikesi karşısında Osmanlı’nın tabiiyetine girmeye hazır olduğunu bildirmişti. Ancak Osmanlı Devleti’nin Kırım Hanlığı hariç Altın Orda ve diğer mirasçıları ile fazla münasebetlerde bulunmaması, söz konusu hanlıkların Ruslar tarafından ele geçirilmesini kolaylaştırmıştır. Rusya’nın büyümesi ve genişlemesi ise ileride Osmanlı için büyük sorunlara yol açmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Altın Orda, Osmanlı, Timur, Rusya, Kırım Hanlığı, Kazan. 

Tam Metin

 

The Relation between Golden Horde and Ottoman State 

İlyas Kamalov, İlknur Mirgaliyev

Abstract 

Although both are Turkic states, it is impossible to feature the Golden Horde and the Ottoman State as allies especially in historical and culturel aspects. Nonetheless the threat of Aksak Timur made two states become close and they made an alliance between themselves and with other regional powers against this coercion. But being late to make an alliance, the despising of the danger by the block of alliances and the rational policies of Timur made the alliance unsuccessful. Consequently two states were defeated by Timur. Timur’s shock and the struggle for the throne let the state to the collapse. It is known that Golden Horde and Ottoman rulers were hold correspondence after this period. Moreover in his Bitik which Ahmed Khan the ruler of Golden Horde send to Fatih Sultan Mehmed it was mentioned that he is ready to accept the regency of the Ottoman state against the Russian danger. But the lack of relations between the Ottoman State and the Golden Horde and her legatees -except the Crimean Khanate- simplified the Russian rule over these Khanates. Later on the growth and expansion of Russia caused problems for Ottoman State. 

Key Words: The Golden Horde, Ottoman, Timur, Russia, Crimean Khanate, Kazan. 

Full Text

background image