Soykırım İddiaları Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlığın Çözüm Yolları Konusunda Düşünceler

Soykırım İddiaları Nedeniyle Oluşan Uyuşmazlığın Çözüm Yolları Konusunda Düşünceler 

Pulat Tacar 

Özet 

Ermeni soykırımı iddialarının hukuksal, tarihsel ve siyasal boyutları vardır. Uluslararası Adalet Divanı zaman aşımı gerekçesiyle bu konuda bir karar vermeyebilir. Bazı olayların soykırım olarak tanımlanıp tanımlanmaması konusunda ileri sürülebilecek aykırı görüşler düşünceyi ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu alandaki gerekçeli görüşleri nedeniyle ulusal mahkemeler tarafından mahkûm edilecek mağdurlar, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürebilirler. Konu yargıyı ilgilendirdiğinden tarihçiler ya da parlamentolar soykırımı suçunun işlenip işlenmediği konusunda karar vermeğe yetkili değildir. Bu yetkili mahkemeye ait bir erktir. Bugün karşılaşılan ihtilaf esas itibariyle siyasaldır. Olası bir uzlaşma uluslararası hukuka uygun olmalıdır. 

Anahtar Kavramlar: Soykırım kavramı, Ermeni Diasporası, Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Soykırım Sözleşmesi. 

Tam Metin

 

Ideas on Solutions to Conflict Due to Allegations of Genocide 

Pulat Tacar 

Abstract 

There are juridical, historical and political dimensions of the conflict created by the Armenian genocide allegations. The International Court of Justice may not take a decision on this issue because of statutary limitations. The freedom of expression should be respected with regard the dissenting opinions on the issue of the qualification or not of certain events as genocide If persons are condemned by national courts, on the ground of their justified opinions on the subject, the victims may bring the issue to the European Court of Human Rights. As this is a juridical matter, the historians or parliaments are not habilitated to decide whether or not the crime of genocide has been committed. The power to decide on this issue belongs to the competent tribunal. The conflict we face today is merely political. An eventual solution should be conform to international law. 

Key Words: Concept of genocide, Armenian Diaspora, International Court of Justice, European Court of Human Rights, Convention on Genocide

Full Text

background image