Hititlerde Devlet Gelirleri, Depolama ve Yeniden Dağıtım

Hititlerde Devlet Gelirleri, Depolama ve Yeniden Dağıtım 

Esma Reyhan 

Özet 

Hitit Devleti’nin iktisadi sistemi; Polanyi’nin, “bir imparatorluğun başkentine haraçlar akar, oradan da eyaletlere gider” şeklinde tanımladığı “yeniden dağıtım sistemi” ile paralellik göstermektedir. Bu sistem toplumsal hiyerarşiye bağlıdır. Bir imparatorluğun başkentine haraçlar akar, oradan da eyaletlere gider. İncelememizde, Hitit İmparatorluğu’nda vergi gelirlerinin başkent Hattusˇ a’ya aktığına, oradan eyaletlere yeniden dağıtıldığına ve bu yönü ile Hitit idari yapısının “yeniden dağıtımcı merkeziyetçi bir sistem” olduğuna dair bir kavramsal çerçevenin ana hatlarını oluşturmaya çalıştık. Böylece Hitit İmparatorluğu’nun idari yapısını da değerlendirmek mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hitit Devleti, Hitit Ekonomik Sistemi, Hitit Kanunları, Hitit Çiviyazılı Tabletler, Hitit Ritüel Metinleri, Hattusˇ a/Boğazköy. 

Tam Metin

 

The Revenues of Hittite State, Storage and Redistribution 

Esma Reyhan 

Abstract 

The economic system of Hittite Kingdom shows parallelism with a description of Polanyi about redistribution system, as “Tributes firstly flow to the capital of an emperor, and then from there to the provinces”. This system completely depended upon the social hierarchy. Tributes firstly flow to the capital of an emperor, and then from there to the provinces. This essay examines the tax collection system of the Hittite Empire, especially the aspect of redistribution of the taxes from the capital to the provinces. As the taxes flow firstly into Hattuşa and later to the provinces, we are trying to draw the conceptional frame of the “redistribution in centralized system”. This will also make it possible to consider the management structure of the Hittite Empire as well. 

Key words: Hittite State, Hittite Economic System, Hittite Laws, Hittite Cuneiform Tablets, Hittite Ritual Texts, Hattuşa/Boğazköy. 

Full Text

background image