Birinci Balkan Harbi ve Selanik’in Kaybı

Birinci Balkan Harbi ve Selanik’in Kaybı 

Nuri Yavuz 

Özet 

Türk tarihi ve kültüründe önemli yeri olan Selanik, 1430 yılında Osmanlı Padişahı II. Murat tarafından fethedilmiştir. Fetihten sonra şehre Türkler iskan edilmeye başlanmış, 1492’den sonra ise İspanya, Portekiz, Almanya ve diğer bazı ülkelerden gelen Yahudilerle nüfus yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Tanzimat Fermanının ilanıyla Selanik ticaret ve kültür alanında büyük bir gelişme göstermiştir. Ancak, Batı’dan gelen fikir akımlarına ve Balkanlarda yaşayan kavimlerin tahrik ve propagandalarına karşı da açık olan Selanik şehri, Balkan Harbinden sonrası 8 Kasım 1912’de, Yunanlılara teslim edilmiştir. Selanik, Türk İslam kültür ve medeniyetine ait birçok eserin yanında Mustafa Kemal’in doğduğu evin, orada bir müze olarak bulunması, bu şehrin Türk tarihindeki yerini ve önemini günümüzde de hatırlatmakta ve yaşatmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Selanik, Yunanistan, Balkan Savaşları, Türk ordusu, Mustafa Kemal 

Tam Metin

 

First Balkan War and Loss of Salonika 

Nuri Yavuz 

Abstract 

Salonika, having important location of Turkish history and culture was conquered by Otoman ruler II. Murat. After the conquest, Turks were begun with housing in there. After 1492, together with Jewry coming fron Spain, Portugal, Germany, and certain other countries, population of Salonika substantially changed. Along with Tanzimat Fermanı, Greece substsntially developed in trade and culture. However, in consequence og thinking coming from West and provacotion and propaganda coming from tribe in Balkans, Greece was given up Hellenes after Balkans war in 8 novenber 1912. Greece has not only Works belong to Turkish&Islamic culture and civilization but also birth house of Mustafa Kemal as a museum there. This remembered and keeped alive Salonika’s place and importance in the Turkish history for us. 

Key Words: Salonika, Greece, Balkan Wars, The Turkish Army, Mustafa Kemal 

Full Text

background image