Sevr ve Lozan’da Ermeni Sorunu

Sevr ve Lozan’da Ermeni Sorunu 

Süleyman Beyoğlu 

Özet 

Bu çalışmada Mondros Mütarekesi’nde zikredilen altı vilayetle ilgili maddeden başlayarak Sevr Antlaşması için yapılan görüşmelerde Ermenilerin bağımsız bir Ermenistan için yaptıkları çalışmalar ele alınmıştır. 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşmasının Ermenilerle ilgili maddeleri değerlendirilmiştir. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşmasıyla Ermenilerin Anadolu üzerindeki hak iddiaları tamamen reddedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ermeniler, Sevr, Lozan, Milli Mücadele, Anadolu. 

Tam Metin

 

Armenian Question in Sevres and Lausanne 

Süleyman Beyoğlu 

Abstract 

In this study we considered the six province which mentioned at the Armistice of Mondros and the activities of Armenians about an independent Armenia at the treaty of Sevres. Also items considered connected with Armenians at Sevr Treaty (August 10,1920). With Lausanne Treaty (July 24,1923)pretensions of Armenians about Anatolia wholly rejected. 

Key Words: Armenians, Sevres, Lausanne, National Struggle, Anatolia. 

Full Text

background image