Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitiminde ve Araştırmalarında Teorik ve Kavramsal Yaklaşım Temelinde Yabancılaşma Sorunu

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitiminde ve Araştırmalarında Teorik ve Kavramsal Yaklaşım Temelinde Yabancılaşma Sorunu 

Alâeddin Yalçınkaya, Ertan Efegil 

Özet 

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanında bir yabancılaşma yaşanmaktadır. Özellikle ders kitaplarında ele alınan başlıklar, araştırma konuları ve kullanılan teorik yaklaşımlar, Batılı ülkelerden ithal edilmiştir. Bu yaklaşım nedeniyle, Türkiye’deki akademik araştırmalar ve lisans ve yüksek lisans düzeylerindeki çalışmalar, Türkiye’nin ihtiyaçlarını ve özelliklerini dikkate almaktan uzaktır. Bu durumda, ortaya konulan akademik araştırmalar, tasvir edici mahiyet taşımaktadır. Fakat Türkiye’nin temel özelliklerini dikkate alan eğitim anlayışı geliştirilmeli ve Türkiye’deki olgusal gelişmeler incelenerek bu alandaki teorik çalışmalara katkı yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Uluslar arası İlişkiler Alanında Eğitimi, Eğitim’de Yabancılaşma, Teori, Akademik Kaynakların Kullanımı, Bilimsel Araştırma, Türkiye. 

Tam Metin

 

On the Basis of Theoretical and Conceptual Approaches, the Alienation Issue in the Edcation of International Relations in Turkey 

Alâeddin Yalçınkaya, Ertan Efegil 

Abstract 

In Turkey an alienation issue in the education of International Relations has been seen. In particular, most of the topics covered in textbooks, research subjects and theoretical approaches are used in that field have been imported from Western countries, because of this approach, academic researches and curriculum taught at the undergraduate and graduate levels have not taken into consideration the Turkey’s needs and demands. In this case, the academic researches have a descriptive nature rather than being theoretical studies. But a new education mentality that take care of the Turkey’s needs and demands has to be developed and it has to make contribution to the theoretical studies by using factual developments in Turkey. 

Key Words: Education in the Field of International Relations, Alienation in Education, Theory, Use of Academic Sources, Scientific Research, Turkey. 

Full Text

background image