Manas Destanı’nın İktisadi İncelemesi

Manas Destanı’nın İktisadi İncelemesi 

Diren Çakmak 

Özet 

Çalışmada Manas Destanı’nın iktisadi incelemesi yapılmaktadır.İktisat tarihi yazınında halk edebiyatı eserlerinin geçmişteki iktisadi olayları anlamak amacıyla kullanılması yaygın bir yöntemdir. Fakat bu çalışmanın farkı, bir halk edebiyatı eserinin kendisinin iktisadi olarak okunmasıdır. Çalışmada kuramsal olarak Weber ve Sombart’ın görüşlerinden istifade edilmekte ve araştırma yöntemi olarak içerik çözümleme yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmayla, Manas Destanı’nın imlediği iktisadi zihniyet tespit edilmekte, Destan’ın geçtiği dönemdeki iktisadi ve toplumsal hayat anlatılmakta ve Destan’ın kahramanı Manas Han’ın mülkiyet ilişkilerine bakışı aydınlatılmaktadır. Çalışmanın Manas Destanı’nın ilk defa iktisadi okuması yapılması bakımından özgünlük arz ettiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Manas Han, Eski Türkler, Kırgız toplumu, ilkel toplum, kapitalizm, sınıf. 

Tam Metin

 

The Economic Evaluation of Manas Epic Poem 

Diren Çakmak 

Abstract 

In the study, the economic evaluation of Manas Epic Poem is inspected. In the literature of economic history, the usage of works from folk literature with the aim to understand the economic events in the history, is a widespreadly used method. However, the difference of this study is the reading of the work from folk literature in itself. In the study, Weber’s and Sombart’s views are used theoretically and content analysis is used as a research method. With the study, the economic mentality hinted by Manas Epic Poem is determined, the economic and social life in the Epic Poem is explained and the hero of the Epic Poem,Manas Han’s views about ownership are illuminated. It is thought that the study is original, considering the fact that economic reading of the Epic Poem has been realized for the first time. 

Key Words: Manas Han, Old Turks, Kyrgyz society, primitive society, capitalism, class. 

Full Text

background image