Avlonyalı İsmail Kemal Bey’in Siyasi Faaliyetleri (1870-1908)

Avlonyalı İsmail Kemal Bey’in Siyasi Faaliyetleri (1870-1908) 

İhsan Burak Birecikli 

Özet 

Farklı milletlerden oluşan Jön Türklerin ortak ideolojisi Osmanlıcılık idi. Osmanlı siyasetçisi Avlonyalı İsmail Kemal mühim Jön Türklerden birisidir. 1847-1919 yılları arasında yaşayan İsmail Kemal, II.Abdülhamid ve Meşrutiyet devirlerinin ünlü devlet adamıdır. 1865 yılında Paris Sefareti ataşeliğiyle Avrupa ile tanışan İsmail Bey daha sonra Rusçuk mutasarrıfı olmuştur. Son olarak Trablusgarp valiliğine atanan İsmail Bey, İngiltere’nin yakın dostu olarak bilinmektedir. 1900 yılında İsmail Bey gizemli bir şekilde üç çocuğuyla birlikte Avrupa’ya kaçtı. Onun firarı padişahın kayınbiraderi Mahmud Paşa’nın firarı kadar önemli idi. 1902 Şubatı’nda Jön Türkler Paris’te Sultan’ı devirmek için toplandıklarında birçok Arnavut da onlara katıldı. Bunlardan biri olan İsmail Bey ise 10 yıl sonra Arnavutluğun bağımsızlığını ilan edecekti. İsmail Bey özerk Arnavutluğa ulaştıracağı için imparatorluk içinde Âdem-i Merkeziyetçiliği destekledi. Abdülhamid rejimine son vermek ile Arnavut ulusçuluğu yapmak arasında İsmail Bey’in politikası gidip geliyordu. O, yaşamını siyasi faaliyetlerle geçirdi ve Atina, Roma, Paris, Cenevre, Budapeşte, Viyana, Londra ve Brüksel şehirlerinde dolaşarak diplomatlarla görüşmeler yaptı. Daha sonra Sultan tarafında gıyaben idama mahkûm edilip bütün mal varlığına el konuldu. Bu makalede İsmail Kemal’in 1908 yılından önceki siyasi faaliyetleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Avlonyalı İsmail Kemal Bey, Mithat Paşa, Abdülaziz, Jön Türkler, Prens Sabahattin, II.Abdülhamid, I.Meşrutiyet, Arnavut Milliyetçiliği. 

Tam Metin

 

The Political Activities of Ismail Kemal Bej Vlora (1870-1908) 

İhsan Burak Birecikli 

Abstract 

Young Turks were from different nationalities but sharing a common ideology of Ottomanism. The Ottoman politician Ismail Kemal Vlora is one of the most prominent Young Turks. Living in 1847-1919, Ismail Kemal is one of the famous statesman of Sultan Abdulhamid II and Costitution Periods. Ismail Kemal who first met with Europe in 1865, because of his job at Office of Paris, later was (Mutasarrif) vice-governor of Ruscuk. He is well known as pro-British and for his friendliness to Great Britain who was recently appointed vice-governor of Tripoli. In 1900, he mysteriously escaped to Europe with his three sons. The escape of Ismail Kemal is hardly less important than that of Mahmud Pasha, the Sultan’s brother-in-law. In February 1902 when the Young Turks met in Paris to plan the overthrow of the Sultan, many Albanians participated, including Ismail Kemal; the Turkish diplomat who ten years later proclaimed Albania’s independence. He supported a Decentralized Government which would make possible an autonomous Albania in Ottoman Empire. His political activity oscillated between the overthrow of the regime of Sultan Abdulhamid II and the national Albanian movement which was gradually gaining ground. He devoted his life to the political activities. He travelled to Brussels, Rome, Paris, London, Budapest, Bucharest and Vienna meeting senior diplomats and political figures, working hard to pave the way for the Great Powers to accept initially the political ideas of him. The Sultan tried to sentenced him to death by default and finally confiscated his properties. In this study, I will try to explain Ismail Kemal’s political activities before 1908. 

Key Words: Ismail Kemal Vlora (Ismail Qemali Bej Valona), Mithat Pasha, Sultan Abdulaziz, Young Turks, Prince Sabahattin, Abdulhamid II, Constitution Period I, Albanian Nationalism.

Full Text

background image