11 Eylül Sonrası Türk Dış Politikasında Vizyon Arayışları ve “Dört Tarz-ı Siyaset”

11 Eylül Sonrası Türk Dış Politikasında Vizyon Arayışları ve “Dört Tarz-ı Siyaset” 

Mehmet Seyfettin Erol

Özet 

Soğuk Savaş sonrası dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin “bölgeler” ve “küresel güçler/ güç adayları” bazındaki yeni dış politika vizyonu ve stratejisini ortaya koyması ve yeni bir yol haritası çizmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, özellikle 11 Eylül sonrası Türk dış politikasındaki tehdit algılamaları ve bunun sonucunda ortaya çıkan güvenlik arayışları neticesinde Ankara’nın daha aktif bir dış politika izleyebilmesi için önündeki muhtemel seçenekler üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda bu çalışmanın başlığını oluşturan “Dört Tarz-ı Siyaset”, doğrudan Türk dış politikasındaki stratejik derinlik ağırlıklı tarz arayışının devamı olarak ele alınmaktadır. “Dört Tarz-ı Siyaset” olarak adlandırılan bu yeni süreçte Türkiye’nin önündeki seçenekler: A. “Genişletilmiş Büyük Asya Projesi-(GBAP)”; B. “Türk Dünyası Birliği”; C. “Eski Osmanlı Coğrafyası Ağırlıklı İslam Dünyası”; D . “Yeni Batı Politikası” projeleri olarak ortaya konulmakta ve analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Yeni Osmanlıcılık, Türk-İslam Dünyası, Ortadoğu, Avrasya, Türk Dünyası Birliği.

Tam Metin

 

Search for a Vision in the Turkish Foreign Policy Following September 11th and “Four Types of Politics” 

Mehmet Seyfettin Erol

Abstract

The developments occured after the Cold War lead Turkey to set a new foreign policy vision and strategy considering “regions” and “global powers/ power candidates” and to draw a new road map. So in this study, following a proactive foreign policy is discussed because of the new threat perceptions and instability in strategic inners of Turkey especially after September 11. In this perspective, the title “Four Styled Policy” of this study is conceptualized as a continuation of Turkey’s strategic interests in its former imperial geograpyh. In this new course called “The Four Styled Policy”, the choices of Turkey 1. “Expanded Great Asia Project (EGAP)”, 2. “Turkish World Union”, 3. “The Islamic World Based in the ex-Ottoman Geography”, 4. “The New West Policy” projects are explained and analyzed.

Key Words: Turkish Foreign Policy, Neo-Ottomanism, Turkish-Islam World, Middle East, Eurasia, Union of Turkish World.

Full Text

background image