Türk Devriminin Hindistan ve İran’daki Yansımaları

Türk Devriminin Hindistan ve İran’daki Yansımaları 

Hayriye Yüksel 

Özet 

Türk devriminin I. Dünya Savaşı ertesinde anti-emperyalist bir karakterde gerçekleştirilmiş olması, devrimin ve devrim sonrasında gerçekleştirilen inkılâpların evrensel manada emsal teşkil etmesini de beraberinde getirmiştir. Hint ve İran devrimleri, Türk devrimiyle çağdaş olmamalarına rağmen, Türk devriminin sömürgeci güçlere karşı verdiği mücadeleden ve bu mücadeleler sonrası gerçekleştirilen inkılâplardan etkilenmişlerdir. Ancak her iki devrimin de Türk devrimi ile birebir örtüştüğünü söylemek güçtür. Nitekim her bir devrim, içinden çıktığı toplumunun sosyo-ekonomik ve siyasal yapısına uygun olarak, kendine özgü nitelikler taşımaktadır. Bu makalenin amacı da Türk devriminin Hint ve İran devrimleri üzerindeki etkisini bu devrimlerin kendine özgü niteliklerini de hesaba katarak analiz etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Devrimi, Hint Devrimi, İran Şah Pehlevi Devrimi, Anti-Emperyalizm, Bağımsızlık Mücadelesi. 

Tam Metin

 

The Effects of Turkish Revolution on The Indian and Iranian Revolutions 

Hayriye Yüksel 

Abstract 

Turkish revolution is an example worldwide because of revolution’s anti-imperialist character after the First World War. Although Turkish, Indian and Iranian Revolutions did not occur in the same time, Indian and Iranian Revolutions were affected by the Struggle of Turkish Revolution against to imperialist power and Turkeyís reforms which formulize the Turkish Republic after the Turkish independency war. However, these two revolutions, Iranian and Indian, are not completely the same with the Turkish Revolution, as a matter of fact every revolution has sui generous character due to the communityís socio-economic and political specialities which are the basic of revolution. The purpose of this essay is to analyze Turkish revolution affect on the Indian and Iranian Revolutions with their sui generous specialties. 

Key Words: Turkish Revolution, Indian Revolution, Iranian Sah Pehlevi Revolution, Anti-Imperialism, Independency Struggle 

Full Text

background image