Büyük Ortadoğu Projesi Bağlamında Hindistan ile Ortadoğu Arasındaki Tarihi Bağlar ve Güncel İlişkiler

Büyük Ortadoğu Projesi Bağlamında Hindistan ile Ortadoğu Arasındaki Tarihi Bağlar ve Güncel İlişkiler 

Salim Cöhce 

Özet 

Ortadoğu, jeopolitik bir kavram olarak XIX. yüzyılın sonlarına doğru belirginleşmeye başlamış ve daha çok Osmanlı hâkimiyeti altındaki bölgelerle İran ve Afganistan’ı içine alan sahayı ifade etmiştir. Bu alan, günümüzde çeşitli bölge ve alt bölgeleri de içine alacak şekilde Kuzey Afrika’dan İran Körfezi’ne, Ege kıyılarından Çin sınırlarına kadar genişletilmek istenmekte ve nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bu bölgede yaşayan halkların hayatında bir takım köklü değişiklikler yapılması öngörülmektedir. 11 Eylül 2001 saldırısından sonra “Genişletilmiş” ya da “Büyük Ortadoğu Projesi” adı altında fiilen gerçekleştirilmeye başlanan bu değişiklikler sonucunda ABD, petrol ve diğer enerji kaynaklarını kontrol altına almayı, İsrail’in güvenliğini sağlamayı ve küresel terör olgusunun zararlarını asgariye indirmeyi hedeflemektedir. Bunun için de son iki bin yıllık süreç içerisinde yaşanan ve daha çok, farklı değerler etrafında oluşturulmuş iki değişik hayat tarzının çatışmasını ifade eden tarihi Doğu-Batı mücadelesinde yeni bir safha açılmıştır. Bu bağlamda Türkiye ve İran gibi bölge ülkeleri yanında ilkçağlardan bu yana bölgeyle çok yönlü bir ilişki ağına sahip bulunan ve son on yılda hızlı bir kalkınma sürecine girerek Ortadoğu’da zuhur eden gelişmelere müdahil olmak isteyen Hindistan büyük bir önem kazanmaktadır. Hızla artan nüfus yapısı içerisinde sayıları iki yüz milyonu aşan İslam ahali ile Hindistan bir doğu ülkesi olduğu kadar aynı zamanda bir İslam ülkesi olma hüviyetine de sahiptir. Bir başka deyişle Hint toplumunun en azından bir bölümü Ortadoğu halklarıyla bir bütünün parçaları olduğuna inanmaktadır. Dolayısıyla tarihi bağları ve güncel ilişkileri Hindistan’ı Ortadoğu ülkeleriyle ortak hareket etmeye zorlarken bu ülke, bütün çabalarına rağmen  bölgede ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa gibi etkin bir role sahip olamamaktadır. Bunun sebeplerini ve Hindistan’ın gelecekte bölge ülkelerine dönük politikalarının temellerini tespit edebilmek için Hintlilerin tarihte, bilhassa son yüzyılda bölgeyle olan ilişkilerine bakmak gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, ABD., AB., Hindistan, Tipu Sultan, İngiltere, Mustafa Kemal, Helsinki Nihai Senedi, Dick Cheney. 

Tam Metin

 

Historical Links and Current Relationships between India and the Middle East in the Context of the Greater Middle East Project 

Salim Cöhce 

Abstract 

The notion Middle East started to settle towards the end of the XIX century, and implied mostly the regions under the Ottoman rule, as well as Iran and Afghanistan. This area is nowadays to expand to include many regions and sub-regions from the North Africa to the Persian Gulf and from the Aegean shores to the Chinese border, together with some political designs aiming at many radical changes in life of peoples of the region, most of whom are Muslims. In the aftermath of the September 11, 2201, the US plans to control petrol and other energy sources, to provide security for Israel, and to minimize harms of global terror, in the context of these changes under the name “Expanded” or “Greater Middle East Project”, which is actively going on. Thus, there started a new phase in the East-West conflict, which has lasted in a process for the last two millenniums, and which means clash of two different life styles formed around different values. In this term, besides of the regional powers like Turkey and Iran, another country having a sophisticated net of relations with the region from the ancient times on, and exhibiting a rapid and continuous development in the last years, namely India has also started to gain importance in its strategy of interfering events in Middle East. India is an oriental country, as well as an Islamic one, with its Muslim population of more than two hundred millions. In other words, at least a significant part of the Indian society believes to be part of a whole with the peoples of Middle East. Thus, its historical links and current relationships forces India to act commonly with Middle East countries, but the New Delhi government cannot be influential in the region as in the cases of USA, Russia, Britain and France, in spite of its all efforts. One should have a glance at relationships of India with Middle East, especially in new ages, in order to extract reasons of this situation and fundaments of future policies of India regarding countries of this region. 

Key Words: Middle East, USA., EU., India, Tipu Sultan, England, Mustafa Kemal, Helsinki Final Act, Dick Cheney 

Full Text

background image