XIX. Yüzyıl Ortalarında Alaşehir’de Tarım ve Hayvancılık

XIX. Yüzyıl Ortalarında Alaşehir’de Tarım ve Hayvancılık 

Ertan Gökmen 

Özet 

Bu çalışmada, Gediz Ovası’nın verimli toprakları üzerinde kurulan Alaşehir’in XIX. yüzyıl ortalarındaki tarım ve hayvancılığı ele alınmıştır. Çalışma, kaza merkezine ait yirmi adet temettuat defteri esas alınarak yapılmıştır. Yapılan bu araştırma ile kazada ziraat yapılan arazilerin toplam miktarı; bunun ne kadarının tarla, bağ ve bahçe olarak kullanıldığı, ziraatı yapılan ürünlerin neler olduğu ve tarım işletmelerinin büyüklüğü gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Kazanın büyük ve küçükbaş hayvancılığı ile taşıma işlerinde kullanılan hayvanların neler olduğu ve halkın elinde bunlardan ne kadar bulunduğu da ortaya konmuştur. Ayrıca XIX. yüzyılda Osmanlı tarımında iç ve dış sebepler dolayısı ile meydana gelen gelişmelerden kaza tarımının nasıl etkilendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Manisa, Alaşehir, Tarım, Hayvancılık 

Tam Metin

 

Agriculture and Livestock in Alaşehir in the Mid-19th Century 

Ertan Gökmen 

Abstract 

Based on the examination of 20 financial records (temettuat defterleri), this study explores the agriculture and livestock in Alaşehir, founded on fertile lands in the plain of Gediz, in mid-19th century. It shows the amount of land and how much of it was used for crop-fields, gardens and wineyards, what sort of crops were grown and what size lands were. It also provides information on the extent of sheep/goat and cattle breeding; and which animals were used for transportation. Finally, it looks into whether or not agriculture and livestock in Alaşehir was affected, and to what extent, by any changes that occurred and was caused by internal and external factors in the Ottoman agriculture. 

Key Words: Ottoman State, Manisa, Alaşehir, Agriculture, Livestock. 

Full Text

background image