Türkler’de Cumhuriyet Fikrinin Tarihi Temelleri ve Günümüze Yansımaları

Türkler’de Cumhuriyet Fikrinin Tarihi Temelleri ve Günümüze Yansımaları 

İlhami Durmuş 

Özet 

Türkler sınıfsız bir toplumdu. Eski Türk toplumunda soylular, hürler ve köleler yoktu. Sınıfsız olmaları sosyal, siyasi, iktisadi, askeri ve hukuki durumlarına yansımıştı. Millet ve devletle ilgili konular meclislerde görüşülerek karara bağlanmaktaydı. Türklerde istiklal anlayışı son derece gelişmişti. Onlarda adalet, faydalılık, eşitlik ve evrensellik hukuk anlayışlarında değişmeyen hükümlerdi. Türk milletinin özelliğini ve Türk tarihini Atatürk çok iyi bilmekteydi. Bundan dolayı Türk milletinin tabiat ve karakterine en uygun idare Cumhuriyettir” demiştir. Türklerde adalet, faydalılık, eşitlik ve evrensellik temeline dayalı anlayışlar çok erken dönemlerde oluştuğundan Türk milletinin karakterine en uygun idare şekli olarak Cumhuriyet rejimi benimsenmiş ve kabul edilmiştir. Sınıfsız toplum yapısı, meclisler, yöneticilerin seçimle iş başına getirilmeleri, akla ve bilimin önderliğine önem verme gibi bir takım özelliklerin Türklerde varlığı geçmişten günümüze yansımalar olarak görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Türk, Atatürk, Göktürk, Oğuz, Cumhuriyet. 

Tam Metin

 

Historical Ground in the Turk of the Idea of Republic and Its Reflections on Today 

İlhami Durmuş 

Abstract 

In old Turkish society no social classes had occurred. There were no aristocrats, no freepeoples, no slaves. Classnessness had its effects on social, political, economical, military and judicial fields. Matters relating to the nation or the state were being discussed and brought to a conclusion in the assemblies. The old Turks had a greatly developed sense of independence. Justice, utility, equality and universality were immutable considerations in their juridical understanding. Atatürk knew quite well the characteristics and the history of his nation. Fort hat reason he put forward the idea that “the republican regime is the most favorable on efor the Turkish nation taking her nature and character into consideration.” As a vision depending upon justice, utility, equalty and universality had come into existance since the early times of Turkish history the republican regime was easily adopted. Classless social structure, assemblies, elected administrators, giving importance to the priority of wisdom and science are some of the peculiarities of Turkish nation which have been transmitted through history to the present day. 

Key Words: Turk, Ataturk, Kok Turk, Oguz, Republic. 

Full Text

background image