Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa

Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa 

Kieran E. Uchehara 

Abstract 

This article aims to give an overview of Turkey’s improving relations with African countries. It indicates that Turkey’s international relations concentrate more on her relations with the European Union, Caucasians, Balkans, the Middle East and USA. Turkey’s opening up to Africa today, is a new development in her international relations. However, such relations had existed during the times of the Ottoman empire, especially with north Africa. Turkish academics, universities and media have not yet grasped the importance of Africa in the academic sense and as such none of them has a center on African research. Likewise, the African academics, universities and media. Other than communications between Turkey and African countries and related institutions on the subject matter, it is not possible to talk about significant serious data on Turkey-Africa relations. The relations between Turkey and Africa were on each individual African country’s basis. However, with the recent development in the world today known as “globalization”, Turkey is trying to improve her political and economic relations with the entire African continent and with the recent development, we have seen that there are high level visits between Turkey and African conutries. Trade relations between Turkey and African countries are in progress. 

Key Words: Foreign Policy Analysis, Continuity and Change, Trade and Economic Cooperation Agreements.

Full Text

 

Afrika’ya Yönelik Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim 

Kieran E. Uchehara 

Özet 

Bu makale Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile gelişen ilişkilerinin genel bir bakışını vermeyi amaçlamaktadır. Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin daha ziyade Avrupa Birliği, Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri üzerine yoğunlaştığını bu çalışma göstermektedir. Türkiye’nin bugün Afrika’ya açılması uluslararası ilişkilerinde yeni bir gelişmedir. Ancak bu ilişkiler özellikle Kuzey Afrika ile Osmanlı İmparatorluğu zamanında vardı. Türk akademisyenleri, üniversiteleri ve basını hala Afrika’nın bilimsel açıdan önemini kavrayamadığı gibi hiçbiri Afrika araştırmaları üzerine bir merkeze sahip değildir. Aynı şekilde Afrika akademisyenleri, üniversiteleri ve basını da. Türkiye-Afrika ülkeleri ve ilgili kurumlar arasındaki irtibattan başka konuşulacak dikkate değer ciddi bilgi bulmak mümkün değildir. Türkiye-Afrika ilişkileri başlı başına Afrika ülkelerinin her biri ile ayrı ayrıdır. Fakat bugün dünyada “globalizayon” denilen yeni gelişmelerle, Türkiye, politik ve ekonomik ilişkilerini tüm Afrika kıtası ile geliştirmeye gayret göstermektedir ve yakın gelişmelerle yüksek seviyede temasların olduğunu görüyoruz. Yine ticaret ilişkileri her iki ülke arasında gelişmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dış Politika Analizi, Süreklilik ve Değişme, Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Sözleşmeleri 

Tam Metin

background image