Yeni Batıcılık ve Yeni Avrasyacılık Akımları Bağlamında Yeltsin Yönetimi’nin Doğu Batı Politikaları’nın Analizi

Yeni Batıcılık ve Yeni Avrasyacılık Akımları Bağlamında Yeltsin Yönetimi’nin Doğu Batı Politikaları’nın Analizi 

Sait Sönmez  

Özet 

Yeltsin döneminde Rusya sancılı bir geçiş dönemi yaşamıştır. Ademi merkeziyetçi idari yapı, piyasa ekonomisi ve çok partili siyasi sisteme geçiş iç politikada istikrarsızlıklara neden olmuştur. Özellikle planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş ve hızlı bir şekilde uygulamaya konulan özelleştirme programı sonucunda, çarpık bir ekonomik yapılanma oluşmuştur. Diğer yandan dış politikada da bir takım ikilemlerle karşılaşılmıştır. Bu durum Rusya’da aidiyet bunalımı yaşanmasına neden olmuştur. Böylece Yeni Batıcılar ve Yeni Avrasyacılar tarafından Rus Dış Politikasına yön verecek olan yeni “ideallerin” neler olması gerektiği ve Rusya Federasyonu’nun yaşadığı aidiyet krizine ilişkin bilimsel görüşler ortaya atılmıştır. Çalışmada Yeni Batıcılık ve Yeni Avrasyacılık akımlarının temel görüşleri ve bunların Rus Dış Politikası’na yansımaları incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni Avrasyacılık, Yeni Batıcılık, Yeltsin Yönetimi, Rus Dış Politikası. 

Tam Metin

 

The Analysis of East West Politics of Yeltsin Administration in Context of The Movements of New Westernism and New Eurasianism 

Sait Sönmez  

Abstract 

Russia experienced a painful transition period in the course of Yeltsin period. The decentralized administrative structure, market economics and transiton of multi-party system caused instabilities in the domestic politics. As a result of the privatization program which was put rapidly into effect and the transition from the planned economics to market economics in particular, a distorted economic structuring developed. On the other hand, a number of dilemmas were observed in the foreign politics. This situation caused the depression of belonging to be experienced in Russia. Thus, some scientific opinions were put forward by the New Westernizers and New Eurasieners as to what the new ìidealsî that will shape the Russian Foreign Politics should be and the crisis of belonging the Russian Federation experienced. The fundamental insights of the movements of New Westernism and New Eurasianism and the reflection of these into the Russian foreign politics during Yeltsin era were investigated in this study. 

Key Words: New Eurasianism, New Westernism, Yeltsin Administration, Russian Foreign Policy 

Full Text

background image