Ulusal Tarih Eğitiminin Kimlik Gelişimindeki Önemi

Ulusal Tarih Eğitiminin Kimlik Gelişimindeki Önemi 

Hale Şıvgın 

Özet 

Ulus-devletlerin inşası sürecinde tüm dünyada tarih eğitiminden geniş ölçüde yararlanılmıştır. Politikacı ve devlet adamları eylemlerine meşruiyet kazandırmak için geçmişe dayanarak sürekliliklerini vurgulamaya özen göstermişlerdir. Küreselcilik akımının başlamasıyla birlikte ulusalcı tarih eğitiminin sorgulanması, değiştirilmesi ve tarih eğitiminin yeniden kurgulanması tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalar çerçevesinde klasik tarih eğitiminin en önde gelen amaçlarından birisi olan ulusal kimlik oluşturulmasının yerine küreselci yaklaşıma uygun olarak Avrupa Kimliği, Yerel Kimlik, Universal Kimlik oluşturucu bir eğitim öngörülmektedir. Bu öngörünün Türkiye bazında diğer devletler ile karşılaştırmalı biçimde ele alındığında birçok problemi beraberinde getirdiği ve farklı amaçlar taşıdığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ulus-Devlet, Tarih Eğitimi, Ulusal Tarih Eğitimi, Küreselci Tarihçilik, Kimlik

Tam Metin

 

The Importance of National History Education on the Development of Identity 

Hale Şıvgın 

Abstract 

In the process of construction of nation-state form, history education is used widely in the world. To legitimize all actions, politicians and statesmen emphasized on continuity in the past. Globalization movement brings into question history education. Under the arguments it is proposed an education creates European identity, local identity, universial identity instead of national identity which is one of the most important aims of classical history education. This suggest causes a lot of problem in Turkey comparing with other countries. It is clear that this practice intends different aims. 

Key Words: Nation-state, History Education, National History Education, Global Historiography, Identity

Full Text

background image