Milli Mücadele Dönemi’nde Süryaniler

Milli Mücadele Dönemi’nde Süryaniler 

Deniz Bayburt 

Özet 

Mezopotamya’nın en eski halklarından olan Süryaniler, Hz İsa’nın tabiatı ile ilgili görüş ayrılıkları neticesinde çeşitli gruplara bölünmüşlerdir. Bu gruplardan biri olan Nasturiler, Osmanlı Devleti hakimiyeti altında inanç, ibadet ve yaşamlarına karışılmaksızın huzur içinde yaşarken Birinci Dünya Savaşı’nda Batılı devletlerin etkisiyle Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmışlardır. Nasturiler, Millli Mücadele döneminde de olumsuz faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu makalede Milli mücadele döneminde Süryani ve Nasturilerin durumu anlatılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Süryaniler, Nasturiler, Milli Mücadele, Lozan Barış Konferansı, Ağa Petros.

Tam Metin

 

Assyrians in The National Struggle Period 

Deniz Bayburt 

Abstract 

The Assyrians that is one of the oldest people of the Mesopotamia has been divided into various groups because of the difference of opinion about the nature of Jesus. While the Nestorians that is one of these groups were living in peace without interfering their beliefs, religious ceremonies, and life styles by Ottoman Empire under its sovereignty, they revolted against Ottoman Empire under the influence of western states during the World War I. They also involved in hostile acts during the national struggle. Assyrians and Nestorians situation in the National Struggle are tried to be expreesed in this article. 

Key Words: Assyrians, Nestorians, National Struggle, Lausanne Peace Treaty, Aga Petros. 

Full Text

background image