II. Meşrutiyet Dönemi Genel Af Uygulamaları

II. Meşrutiyet Dönemi Genel Af Uygulamaları 

Taner Aslan 

Özet 

II. Meşrutiyetin en önemli kazanımlarından birisi hürriyetlerin verilmesidir. İttihat ve Terakki Cemiyeti sabık devrin siyasi mahkûmlarına genel bir af çıkartarak hürriyet konusunda önemli bir adım atmıştır. Ancak Cemiyetin dar kapsamlı genel affı içerde ve dışarıda büyük tepkiye sebep olmuş, hükümet bu tepkinin önüne geçebilmek ve toplumun güvenini sağlayabilmek için af kapsamını genişletmiştir. Siyasi suçlularla birlikte adi suçtan yatanlar ve cezasının üçte ikisini çekenler de af kapsamına alınmıştır. Bazı af uygulamalarında ağır suçluların da aftan faydalandıkları görülmüştür. Affın uygulamasında birtakım karışıklıklar çıkmış, farklı uygulamalarla karşılaşılmıştır. Bu da affın objektifliğini ortadan kaldırmıştır. Çalışmada af kanunu ve bu kanundan yararlananların durumları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Af, Genel Af, Siyasi Suç, Adi Suç, Mahkum. 

Tam Metin

 

The Amnesty Implementations of II. Constitutional Monarchy Period 

Taner Aslan 

Abstract 

One of the most significant advantages of the II. Constitutional Monarchy is the grant of the freedoms. The Committee Of Union And Progress enabled a general amnesty and issued the freedom rights for the prisoners of the preceding period. However this narrowly extended amnesty brought about a reaction inside and outside the country, and the government enlarged the extent of the amnesty in order to prevent this reaction and to regain the trust of the society. The political crimes, ordinary crimes as well as those who had ended up one third of their penalties were included in the scope of the amnesty. In some cases it was observed that some of those are with major crimes also made use of the amnesty, which removed the objectivity of the amnesty. In the research the amnesty law and those who benefited from the law were studied. 

Key Words: Amnesty, General Amnesty, Political Crime, Ordinary Crime, Prisoner. 

Full Text

background image