Bulgaristan Türklerinin 1984-1989 Eritme Politikasına Karşı Direnişi

Bulgaristan Türklerinin 1984-1989 Eritme Politikasına Karşı Direnişi 

Zeynep Zafer 

Özet 

Son dönemde Bulgaristan’da ciddi bilimsel araştırmalar ve önceden açık olmayan arşiv belgeleri yayımlanmıştır. Bu yayınlar, baskı ve asimilasyon temelinde hazırlanan Türk ile Müslüman nüfusunun zorunlu veya “gönüllü” göçlerinin ve uygulanan baskıya karşı Bulgaristan Türklerinin direnişinin aydınlatılması açısından son derece önemli bilgiler içermektedir. Sürekli olarak Türk nüfusunu azaltmak isteyen Bulgar yetkililer, zorunlu asimilasyondan ve bir tehlike olarak gördüğü bu nüfustan kurtulmak için yarattığı zorunlu göçten asla vazgeçmemiştir. Bu makalede, arşiv belgeleri ve yeni kaynaklar ışığında Bulgaristan Türklerinin 1984-1989 döneminde eritme politikasına karşı ortaya koyduğu mücadelesi üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk, Müslüman, Bulgaristan, Asimilasyon, Göç, Mücadele, İstihbarat raporu, İsim değiştirme, Dernek, Örgüt, Protesto yürüyüşleri, Mayıs protestoları. 

Tam Metin

 

Bulgarian Turks’ Resistance Against 1984-1989 Melting Pot Policy 

Zeynep Zafer 

Abstract 

Serious scientific studies and previously undisclosed archive documents have been published in Bulgaria recently. These publications prepared on the basis of oppression and assimilation contain highly important information in terms of clarifying the forced or ìvoluntaryî migrations of the Turkish and Muslim populations and the resistance shown by the Bulgarian Turks against the oppression applied. The Bulgarian authorities, who wish to decrease the number of the Turkish population constantly, have never given up the idea of forced assimilation and the forced migration to expel this population they considered dangerous. In this paper, in light of archive documents and sources, the struggle of the Turks in Bulgaria during the 1984-1989 period against the melting pot policy has been emphasized. 

Key Words: Turk, Muslim, Bulgaria, Assimilation, Migration, Struggle, Intelligence report, Changing names, Foundation, Organization, Protest marches, The May Protests.

Full Text

background image