İmaj-Gerçek ve İşlevsellik Bağlamında Eleştirel Bir Uluslararası İlişkiler Çözümlemesi Üzerine

İmaj-Gerçek ve İşlevsellik Bağlamında Eleştirel Bir Uluslararası İlişkiler Çözümlemesi Üzerine 

İbrahim S. Canbolat 

Özet 

Bu makalede, Uluslararası İlişkilerin ve buna yönelik çalışmaların sahte imajdan arınmış bir tarzda gerçekleştirilmesinin nasıl mümkün olacağı sorgulanmaktadır. Bu amaçla, ilk dönemlerden itibaren toplumlar ve devletler arasındaki ilişkileri kendine özgülük ve işlevsellik yönüyle kapsayacak bir çözümleme modeli için, teorik ve olgusal/tarihsel göndermeler marifetiyle, bir anlayış çerçevesi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bunun tamamlanabilmesine yönelik olarak Doğudan Batıdan beşerî veriler bulunması ve bunların karşılaştırmalı biçimde ortaya konulması gerekli görülmüştür. Asıl bundan sonra, insan topluluklarının varlı siyaseti doğru biçimde anlaşılacak, bu doğal gelişim ve varoluş sürecinde işlevsel ilişkilere zemin ve ortam hazırlanmış olacaktır. Bu arada Türklerin Asya’dan Avrupa’ya uzanan süreçte izledikleri varlık siyasetinin ana taşıyıcıları sayılabilecek kültür, insan ve devlet modeline ilişkin teorik ve pratik örnekler üzerinde durularak, bunun Batı dünyasındaki Siyasal Gerçekçilik anlayışına dayalı politikalar ile karşılaştırılması sağlanmaktadır. İnsan, kültür ve siyaset üreten bir varlık olarak, dünyada farklılıkların barış içinde bir arada yaşamasına elverişli bir ekonomik ve sosyal düzen tesis etmek gibi bir sorumluluk taşır. Bu hedefe ulaşabilmek için sahte imaja takılmadan işlevsel çalışmalar gerçekleştirmek zorundadır. 

Anahtar Kavramlar: Uluslararası ilişkiler, işlevsellik, imaj-gerçek, varlık siyaseti, insan. 

Tam Metin

 

Of a Critical International Relations Analysis in Terms of Image-Reality and Functionality 

İbrahim S. Canbolat 

Abstract 

This paper studies how it is possible to conduct International Relations and the studies on it in a style purified from the false image. Therefore it is tried to construct a framework a model for analysis which will cover the relations among societies and states from the initial periods onwards in terms of originality and functionality, with the help of theoretical and phenomenological/historical references. It has been regarded necessary to find and comparatively present human data from the East and the West in order to complete this study. In fact the existing policy of human communities will be truly understood, and this will prepare the ground and atmosphere for functional relations in this natural development and existence process. Theoretical and practical suggestions will be discussed for the culture, human and state model, which can be regarded as the basic pillars of the existence policy of the Turks in process from Asia to Europe, and this is compared to policies in the Western world based on Political Realism. A being constructing culture and politics, the human being has such a responsibility as to found an economic and social system which is appropriate for differences in the world to live together in peace. In order to reach this goal it is necessary to conduct functional studies without being attached to the false image. 

Key Words: International relations, functionality, image-reality, existence policy, human

Full Text

background image