Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama

Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama 

Ömer Göksel İşyar 

Özet 

Günümüzde uluslararası güvenlik stratejilerinin değişik kavramsal özellik, çeşitlilik ve uygulama sorunlarını ele alan makalemizde, eklektik düzlemde konunun değişik yönleri üzerinde durulmuştur. Öncelikle, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri arasında değişik açılardan karşılaştırmalar yaparak, bunların farklılıklarını ortaya koymayı amaçladık. Uluslararası güvenlik stratejileri uygulanırken genel olarak iki şekilde kendilerini gösterirler: işbirlikçi-barışçı stratejiler ve zorlayıcı stratejiler. Bunun yanında, uluslararası güvenlik stratejileri, barış-kriz-savaş üçgeninin değişik koordinatlarında çeşitli şekiller de alabilmektedir. Bunları da kavramsal düzeyde analiz etmeye çalıştık. İlaveten, uluslararası güvenlik stratejileri, ulusal güvenlik stratejilerinin tersine, kolektivite olgusu dikkate alınmadan tam olarak anlaşılamaz. Dolayısıyla, bu stratejiler içinde kolektivite seviyelerini tartıştık. Günümüzde ise, uluslararası terörizmle mücadele, uluslararası güvenlik stratejilerini belirgin olarak şekillendirmeye başlamıştır. Bu konuyu ise, karşılaştırmalı olarak ABD ve AB örnekleri üzerinde durarak inceledik. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Strateji, Terörizm, Uluslararası Güvenlik Stratejisi, ABD, Avrupa Birliği. 

Tam Metin

 

International Security Strategies Today: Conceptual Framework and Application 

Ömer Göksel İşyar 

Abstract 

In our article, which deals with the different conceptual features, diversities, and application problems of international security strategies, we emphasized, in eclectic context, the divergent directions of the subject. Before all else, we aimed displaying some comparisons between national and international security strategies from various angles and stating expressly the differences between them. International security strategies in application, generally come on the scene in two forms: cooperativepeaceful strategies and conflictual-coercive strategies. Furthermore, international security strategies can also take several shapes in changing coordinates system of the peace-crisis-war triangle. We also tried to analyse them in conceptual context. Besides, international security strategies, the contrary of national strategies, couldn’t exactly be understood without taking into consideration the collectivity phenomenon. Accordingly, we discussed the various collectivity levels within these strategies. As for today, the international security strategies are being forged powerfully by the combat against the international terrorism more than before. In this framework, we scrutinized this subject, as comparing the US-EU ways of strategic preferences. 

Key Words: Security, Strategy, Terrorism, International Security Strategy, the USA, the European Union. 

Full Text

background image