Ahmet Ağaoğlu’nun Kaleminden Şarki Anadolu Islahatı (1913 – 1914)

Ahmet Ağaoğlu’nun Kaleminden Şarki Anadolu Islahatı (1913 – 1914) 

Erdem Karaca 

Özet 

Bir siyaset ve düşünce adamı olan Ahmet Ağaoğlu(Agayef), Türkçülük hareketi içinde etkin rol oynamıştır. Azerbaycan’da çeşitli gazetelere yazdığı yazılarla Türklerin haklarını savunmuştur. 1909’da İstanbul’a yerleştikten sonra, maarif müfettişliği görevine getirilmiştir. Farklı birkaç dergi ve gazetede çalıştıktan sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinin başyazarı olmuştur. Türk Derneği ve Türk Ocağı’nın kurucuları arasında yer alan Ağaoğlu, 1914 yılında Afyonkarahisar’dan mebus seçilmiştir. Tercüman-ı Hakikat’in başyazarı olduğu sıralar, Şarki Anadolu Islahatı konusunda kaleme almış olduğu yazılarında, ıslahat mevzusunu, Balkan ıslahatı ile mukayese ettiği gibi, bunun gerekliliği üzerinde de durmuştur. Ayrıca büyük devletlerin ıslahata dair yaklaşım ve niyetlerini de tasvir etmeye çalışmıştır. Osmanlı Hükümetinin ıslahat konusundaki istek ve iradesine de değinen Ağaoğlu, içte ve dışta Ermenilerden beklenen ölçüde bir katkının gelmediğine de işaret etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Ağaoğlu, Dış Politika, Islahat, Ermeni Meselesi, Şarki Anadolu. 

Tam Metin

 

The Reform of The Eastern Anatolia From The Pen of Ahmet Ağaoğlu (1913 – 1914) 

Erdem Karaca 

Abstract 

Ahmet Ağaoğlu (Agayef), a politician and a philosopher, played an active role in the Turkism movement. He defended the rights of Turks in the articles he wrote in various newspapers in Azarbaijan. After he settled down in İstanbul, in 1909, he was appointed as Minister of Education Inspectorate. He worked in several different newspapers, then he became the editorial writer of “ Tercüman-ı Hakikat” newspaper. Ağaoğlu, who is among the founders of “Türk Derneği” (The Association of Turks) and “Türk Ocağı” (The Organization of Turks), was selected as deputy from Afyon. During the time he was the editorial writer of Tercüman-ı Hakikat, he emphasized the necessity of this and compared this notion with the reform of Balkans, in the articles about the reform of the Eastern Anatolia. Furthermore, he tried to define the attitudes and intentions of great powers (states) towards reforming. Referring to the eagerness and determination of Ottoman Goverment, he also pointed out that the expected contribution was not carried out by the Armenians, neither inside nor outside the country. 

Key Words: Ahmet Ağaoğlu, Foreign Politics, Reform, Armenian Question, The Eastern Anatolia

Full Text

background image