Osmanlı Bahriye Teşkilâtında Reform Çabaları (1876-1922)

Osmanlı Bahriye Teşkilâtında Reform Çabaları (1876-1922) 

Levent Düzcü 

Özet

Osmanlı bahriye teşkilâtı, devletin son yarım yüzyılında, kendi iç yapısındaki değişimlere ve dünya denizciliğinde yaşanan yeni gelişmelere bağlı olarak, birçok daire, komisyon ve şubelere ayrılmıştır. II. Abdülhamit devri bahriye daire ve komisyonları, II. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde, İngiliz amirallerinin de etkisiyle yeni bahriye teşkilât programı ile değişikliğe uğramıştır. Ancak bu yeni program, gerek savaş dönemlerinin uzun sürmesi ve gerekse eski sistemi yerinden oynatması sebebiyle uzun süre hayata geçirilememiştir. Nihayet yeni deniz teşkilat programı 1916’da tam olarak teşekkül etmiştir. Bu makale ile Osmanlı deniz teşkilâtında son elli yılda meydana gelen değişim ve bu değişimin nedenleri üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bahriye teşkilâtı, Bahriye dairesi, Bahriye komisyonu, Bahriye şubesi, Amiral Gamble, Rütbe. 

Tam Metin

 

The Attempts to Reform the Ottoman Naval Organization 

Levent Düzcü 

Abstract 

During the last half century of the Empire, the Ottoman Naval Organization was divided into many departments, commissions and branches upon the breakthroughs in both international navy and internal dynamics. The departments and commissions of admiralty of the Hamidian Era went through changes under the influence of English admirals in the Second Constitutional period. However, this new program could not be operated as a result of war periods and of its dislocating the position of the old systems. In 1916 the new program of the naval organization took its final shape. The purpose of this article is to explain the changes in the Ottoman Naval Organization in the last fifty years and to give the reasons of these changes. 

Key Words: Naval organization, department of admiralty, commission of admiralty, branch of admiralty, Admiral Gamble, degree.

Full Text

background image