Editörden

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları, dergimizin yaz sayısı ile yeniden karşınızda olmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. 2007 Aralığında çıkan 1. sayımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve beğeni bizleri daha da cesaretlendirdi ve daha iyisini yapmak için bizleri motive etti. Dergimiz yayın hayatında henüz çok yeni olmasına rağmen görmüş olduğu yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Yayına başlarken ifade ettiğimiz gibi Gazi Akademik Bakış Dergisi Türkiye ve bölge ülkeleri ile ve bölge ile ilgilenen büyük güçlerin plan, proje ve hedefleri konusunda sıkıntısı çekilen akademik literatür açığını kısmen de olsa kapatmayı ve katkı yapmayı amaçlarken diğer yandan da ülkemizin içinde bulunduğu sorunlardan en zararsız biçimde veya yara almadan çıkması yönünde kendi alanında bilimsel anlamda katkı yapabilecek bir başvuru kaynağı olmayı hedeflemektedir.

Dergimizin 2. sayısında 11 makale ve 1 belge değerlendirmesi yer almaktadır. 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Bilal Karabulut “Avrupa Birliği- İsrail İlişkileri” isimli makalesinde Avrupa Birliği–İsrail İlişkilerini, Avrupa–Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde ve Ortadoğu Barış sürecinde değerlendirmektedir. Ayrıca makalede Avrupa Birliği ülkelerinde antisemitizm konuları da irdelenmiştir. 

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Kieran Uchehara ise “Regional Organizations and Conflict Management in Africa: The Case of the African Union and Conflict Management in Kenya” isimli makalesinde Kenya’daki çatışma yönetiminde Afrika Birliğinin etkilerini incelemektedir. Birliğin kriz üzerindeki etkisinin çok fazla olmadığı sonucuna varan Uchehara, bunun Afrika Birliğinin Kenya’ya müdahalede isteksiz olmasından kaynaklandığını da nedenleri ile birlikte ortaya koymaktadır. 

Dergimizin üçüncü sırasındaki makale “Türkiye’de Asker-Hükümet İlişkisi: Albay Talat Aydemir Örneği” isimli makaledir. Bu makalede Çankaya Üniversitesi’nden Diren Çakmak, Albay Talat Aydemir’in gerçekleştirdiği iki darbe girişimini ve ikinci darbe girişiminden sonraki yargılama sürecini incelemektedir. Olaylar bilimsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. 

Dergimizde yukarıda bahsettiğimiz üç değerli makalenin ardından bugün Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birini teşkil eden Ermeni Sorunu ile ilgili 2 makale yer almaktadır. Birincisi Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf Sarınay’ın “Rusya’nın Türkiye Siyasetinde Ermeni Kartı” isimli makalesidir. Bu makale Ermeni sorununu tarihi açıdan ele almaktadır. Makalede 1878 ile 1918 yılları arasında Rusya’nın Ermeni Sorununu nasıl kendi çıkar ve amaçları doğrultusunda şekillendirdiği Ermenilerin de Rusya’nın bir ucu Balkanlara diğer ucu ise Anadolu topraklarına uzanan geleneksel güneye inme politikasının avantajlarını kullanarak bağımsızlıklarını kazanma umuduna kapıldıkları, Osmanlıya karşı kurdukları menfaat işbirliğinin 1. Dünya Savaşı sırasında da sürdüğü asıl büyük oyuncu Rusya’nın Ermenileri kendi büyük politikalarının piyonları olarak kullandıkları belgelere dayanılarak anlatılmaktadır. 

Ermeni konusu ile ilgili ikinci makale ise Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Okutmanı Dr. Nejla Günay’ın “Amerikan Misyonerlerine Anadolu Halkının Tepkisi ve Bunun Osmanlı Amerikan İlişkilerine Etkileri” isimli makalesidir. Bu makalede 19. yüzyılda Osmanlı ABD ilişkilerinin nasıl başladığı ABD’nin Anadolu’da ticari faaliyetlerini Ermeniler vasıtasıyla yürütmeye çalıştığı bunun sonucunda Ermenileri Protestan mezhebine sokmak için yaptıkları, misyonerlik faaliyetleri bu misyonerlik faaliyetlerinin sonucunda Anadolu’da hem Protestan Ermeni sayısının, hem de Ermeni isyanlarının arttığı arşiv kayıtlarına dayanılarak anlatılmaktadır. 

2008 yılı Türk Demokrasi tarihinin en önemli mihenk taşlarından birisi sayılan 2. Meşrutiyet’in ilanının 100. yılına tekabül etmektedir. Bu münasebetle Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Reyhan’ın kaleme aldığı “ Jön Türk Hareketi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve” isimli makalesi Osmanlı–Türk Devrim sürecine dair kavramsal bir çerçeve oluşturmaktadır. Makalede Jön Türk hareketi bir “Devrimci Süreç” olarak nitelendirilmekte ve bu “Özel Devrimci Süreç”in ideolojik öğeleri tahlil edilmektedir. 

Dergimizin 7. sırasında yer alan makale Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Yavuz’un “Balkan Savaşı ve Selanik’in Kaybı” isimli makalesidir. Makalede yazar Selanik şehrinin Osmanlı Devleti için stratejik, ekonomik ve coğrafi öneminden bahsetmekte ve 1. Balkan Savaşı sırasında gelişen olaylar sonucunda Selanik’in nasıl kaybedildiğini Türk ordusu çekilirken Türk ve Müslüman halkın çektiği acıları arşiv belgelerine dayanarak anlatmaktadır. 

Dergimizin 8. sırasındaki makale Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümünden Bahattin Demirtaş’ın “Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler” isimli makalesidir. Makalede Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında eğitim alanında başlayan bir dizi yenilik hareketinin 1. Dünya Savaşı ile Osmanlı Devletinin sona ermesi ve Milli Mücadele döneminin savaş koşulları altında devam etmek zorunda kalışı ve Cumhuriyet’in ilanı ile hız kazanması anlatılmaktadır. Makalede Atatürk’ün eğitim politikası ile dönem hükümetlerinin eğitime katkıları istatistiki birtakım bilgi ve belgeler ortaya konularak incelenmektedir. 

Bugün tüm üniversite ve yüksek okullarımızın tüm bölümlerinde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini sunan bir makale Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü’nden Bülent Akbaba tarafından kaleme alınmıştır. Gazi Üniversitesi baz alınarak yapılan birtakım anket çalışmaları değerlendirilerek birtakım sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Bilinen en eski Türk Devleti olan İskit İmparatorluğu’nun yıkılışını konu eden bir sonraki makale Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarih Bölümünden Prof. Dr. İlhami Durmuş tarafından kaleme alınmıştır. “İskit İmparatorluğunun Yıkılış Nedenleri” adlı bu incelemede İskit İmparatorluğunun yıkılış nedenleri olarak İmparatorluğun yayıldığı coğrafya üzerinde hakimiyetin kaybedilmesi, İmparatorluğu kuran unsurun nüfus yoğunluğunun azalması, iktisadi açıdan önem taşıyan otlaklar ve ticaret merkezlerinin elden çıkması gibi nedenler sayılmaktadır. Bu nedenlerle İskitlerin önce bulundukları coğrafyada siyasi hakimiyetlerini kaybettikleri askeri açıdan da savaş araç ve gereçlerini geliştiremedikleri için İmparatorluğun yıkılış sürecinin hızlandığı ve İskit İmparatorluğunun son bulduğu orijinal belge ve bilgilere dayanılarak anlatılmaktadır. 

Dergimizde yer alan son makale Valentyn Stotsyuk’un Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümünden genç araştırmacı Fatih Şengül tarafından çevirisi yapılan “Serediny Stoh ve Yamnaya Kültürleri” adlı makalesidir. Bu makalede bugüne kadar Serediny Stoh ve Yamnaya kültürlerinin yaratıcıları konusunun çözülememiş olduğu ancak yazarın, araştırmaları sonucunda söz konusu kültürlerin asıl sahiplerinin Türkler olduğu sonucuna varmıştır. 

Dergimizin 2. sayısında bir belge değerlendirme bölümü açmış bulunmaktayız. Bundan sonraki sayılarımızda da tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasına katkı yapabilecek veya bilinenleri değiştirebilecek önemli belgelere ve belge değerlendirmelerine yer vereceğiz. 2. sayımızdaki belge değerli araştırmacı yazar Aytunç Altındal tarafından ortaya çıkarılmıştır. Patrikhane ile ilgili bir belge ve bu belgenin değerlendirilmesi yapılmıştır. Belgelerden İstanbul Fener Rum Patrikhanesinin daha 1922’de Milletler Cemiyeti’ne başvurarak Ekümenik sıfatını almak istediği ortaya çıkmaktadır.

Değerli Gazi Akademik Bakış Dergisi okuyucuları dergimizin 3. sayısında da tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, iktisat vb. beşeri ve sosyal bilimlerle ilgili farklı disiplinden makaleler yer alacaktır. 

Dergimizin 2. sayısında da bizden desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr Kadri Yamaç’a, Sayın Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’a, dergide makalesi bulunan değerli bilim adamları ve yazarlarımıza, yayın kurulu, danışma kurulu ve hakem heyetinde yer alan değerli bilim adamlarımıza ve dergide emeği geçen tüm dergi ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunar 1. sayımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve desteğin devamını diler, 3. sayımızda buluşmak dileğiyle en derin sayılarımı sunarım. 

Prof. Dr. Hale Şıvgın

Editör 

background image