Editörden

“Gazi Akademik Bakış” dergisi ilk sayısından itibaren sizlerden gördüğü yoğun ilgi ve destekle 4. sayısına ulaşmış bulunuyor. Dergimizin 3. sayısından itibaren EBSCO Veri Tabanı tarafından taranmaya başlanması, bilim camiasında kısa sürede tanınmasını sağlamıştır. Dergimize gösterilen ilginin her geçen gün artmaya devam etmesi bizleri son derecede mutlu etmektedir. Gazi Üniversitesi bünyesinde hakemli ve indekslere girmeye aday dergilerin çoğalması genç akademisyen potansiyelinin güçlü olduğu üniversitemiz açısından son derecede önemlidir. Akademik dergiciliğin ihtiyaç duyulana nispetle yetersiz olduğu ülkemizde bu konseptte bir dergiye ne kadar muhtaç olduğumuz ortadadır. Dergimiz sadece Gazi Üniversitesi akademisyenlerine değil yerli yabancı tüm üniversite akademisyenlerinin, yazar ve düşünürlerin, araştırmacıların bilimsel çalışmalarına açıktır. Dergimizin 4. sayısında 11 makale, 1 kitap eleştirisi ve 2 kitap tanıtımı yer almaktadır. 

Birinci sıradaki makale Sakarya Üniversitesinden Ertan Efegil ile Trakya Üniversitesinden Neziha Musaoğlu tarafından birlikte kaleme alınan “Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Uluslararası Sisteminin Yapısına İlişkin Görüşler Üzerine Bir Eleştiri” isimli makaledir. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ilk yıllarda iki kutuplu sistemin sona erdiği ABD’nin tek kutuplu bir sistem kuracağına inanıldığı ancak zamanla bunun değiştiği ve çok kutupluluğa doğru gidildiği belirtiliyor. Çeşitli stratejist ve bilim adamlarının görüşleri incelenerek şu sonuca varılıyor: “Rusya , AB ve Çin çok kutuplu bir yapı arzulamaktadırlar. Ancak çok merkezli, çok kutuplu bir yapının gevşek ilişkiler üzerine oturma ihtimali yüksektir”. İkinci sıradaki makale Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Dr. Havva Memmedova tarafından kaleme alınan “Ermenistan Saldırganlığı Karşısında Birleşmiş Milletlerin Tutumu” isimli makalesidir. Memmedova bu makalede Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarının %20sini işgal ettiği 30.000’den fazla insan öldüğü 200.000’den fazla insanın yaralandığı, bir milyondan fazla insanın göçe zorlandığı halde Birleşmiş Milletlerin Ermenistan’ı işgalci devlet olarak tanımlamadığını ve bunun haksızlık olduğunu ifade ediyor. Üçüncü sıradaki makale “Ulusal Tarih Eğitiminin Kimlik Gelişimindeki Önemi” isimli benim yazdığım bir makaledir. Burada tarih eğitiminin ulus devlet ve ulusal kimlik inşa edilmesindeki rolü üzerinde durulmuştur. Küreselleşme sürecinde tüm dünyada olduğu gibi bizde de tarihin yeniden yazılması, tarih ders kitaplarının küreselci bir yaklaşımla yeniden ele alınması tartışmaları gündeme gelmiştir. Ancak bu yapılırken milli kimliği yok edici onun yerine Avrupa kimliği, dünya vatandaşlığı, yerel kimlik gibi kimliklerin getirilmek istenmesi gibi yaklaşımlara karşı dikkatli olunması gerekliliği üzerinde durulmuştur. 4. sıradaki makale Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden genç tarihçi Yahya Kemal Taştan tarafından kaleme alınan “Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü” isimli makale zevkle okuyacağınız bir sosyal tarih çalışmasıdır. Kahvenin bulunuşundan itibaren günümüze kadar geçirdiği serüveni anlatmaktadır. Beşinci sırada yine bir sosyal tarih çalışması var. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden genç araştırmacı Hüsnü Yücekaya “Kayseri Şer’iyye Sicillerindeki Örneklerine Göre Osmanlı Dokuma İmalatçılığında Ön Sanayileşme” isimli makalesinde Kayseri Şer’iyye sicillerindeki örneklerden yola çıkarak 19. yüzyılda Kayseri’de ön sanayileşmenin ve dokuma ihracatının belirtilerini tespit etmiştir. Altıncı sıradaki makale Gazi Üniversitesinin genç tarihçilerinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alkan tarafından kaleme alınan “Azınlık Vakıfları” isimli makaledir. Bu araştırmada Azınlık veya Cemaat Vakıflarının oluşumunun tarihi arka planı ile hukuki yapıları belirlenerek iç analizleri yapılmıştır. Yedinci sıradaki makale Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Nejla Günay tarafından yazılan “1909 Adana Olaylarından Sonra Yapılan Yardım Çalışmaları” isimli makaledir. İçinde bulunduğumuz 2009 yılı Adana Olaylarının 100. yılına tekabül ettiği için makale bu bakımdan da önem arz etmektedir. Makalede 1909 Adana Olaylarından sonra evini, işyerini kaybederek muhtaç hale gelen insanlara hiçbir ayırım yapılmadan devletçe yapılan yardımlar Osmanlı Arşiv belgelerine dayanılarak ortaya konmaktadır. Sekizinci sırada yakın tarihimizle ilgili bir makale var. “3. Dönem Demokrat Parti İktidarı (1957-1960) : Siyasi Baskılar ve Tahkikat Komisyonu” isimli makale Gazi Üniversitesi İnkılap Tarihi Okutmanlarından Dr. Sedef Bulut tarafından kaleme alınmıştır. İhtilale giden yolda önemli bir mihenk taşı olan tahkikat komisyonu kurulması ve yaptığı çalışmalar dönemin gazete ve kaynaklarından incelenmektedir. Dokuzuncu sırada Eski Çağ Tarihi ile ilgili bir makale bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi Doçentlerinden Gürkan Gökçek tarafından yazılan “Çivi Yazılı Tabletlere Göre Eski Anadolu’da Vergi Uygulamaları ve Kaçakçılık” isimli makalede çivi yazılı belgelere göre ticaretin Anadolu şehir beylerinin Asurlu tüccarlardan almış oldukları vergiler karşılığında ve bazı kurallara uymaları şartıyla gerçekleştiği, kaçakçılığın ise vergiden kurtulmak gümrük izni almadan malı şehre sokmak ya da ticareti yasaklanan malları alıp satmak amacıyla yapıldığı ortaya konulmaktadır. Onuncu sırada yine Eski Çağ Tarihi ile ilgili bir makale vardır. Gazi Üniversitesi Yrd. Doçentlerinden Esma Reyhan tarafından kaleme alınan makale “Hititlerde Devlet Gelirleri, Depolama ve Yeniden Dağıtım” ismini taşımaktadır. Burada Hitit İmparatorluğu’nda vergi gelirlerinin başkent Hattuşa’ya aktığına oradan eyaletlere dağıtıldığa ve bu yönü ile Hitit idari yapısının yeniden dağıtımcı, merkeziyetçi bir sistem olduğuna dair kavramsal bir çerçevenin ana hatları oluşturulmaktadır. Böylece Hitit İmparatorluğunun yapısı da bir yönüyle ortaya konulmaktadır. On birinci sırada bir makale çevirisi yer almaktadır. Şikago Üniversitesinden Warren C. Schultz tarafından kaleme alınan bu çalışma Gazi Üniversitesi Tarih Bölümünden Ayşe Dudu Kuşçu tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Makalenin konusu “Şikago Üniversitesi Şarkiyat enstitüsünde Muhafaza edilen Eyyubi ve Memlük Sikkeleri”dir. Makalede Eyyubi (1174-1250) ve Memlük (1250-1517) devletlerine ait 47 adet sikke belirli açılardan tanımlanmıştır. 

Kitap eleştirisi bölümünde ise ilk sırada Tarih Kurumundan Erman Şahin’in Taner Akçam’ın “A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility” isimli kitabının güvenilir kaynaklara dayanılarak yaptığı eleştirisi yer almaktadır. Şahin kitaptaki pek çok hata ve eksikliğe işaret etmektedir. Kitap eleştirisinden sonra dergimizin son bölümünde iki kitap tanıtımı vardır. Birincisi editörlüğünü Prof. Dr. Şefika Şule Eçetin’in yaptığı “Organizational Intelligence in Question” (Örgütsel Zeka Sorgulanıyor) adlı kitaptır. Tanıtımı Hacettepe Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Nilay Başer Neyişçi yapmaktadır. İkincisi ise Almanya’da yayınlanan “Europa und die Türkei” (Avrupa ve Türkiye) isimli kitabın tanıtımıdır. Kitabın tanıtımı Berlin Freie Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Taner Lüleci tarafından yapılmıştır. 

Başta dergimizin uzun ömürlü olmasını dileyen ve bu konuda olumlu yaklaşımlarıyla bize her türlü desteği veren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Rıza Ayhan’a, Sayın Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz’a, dergimizin dördüncü sayısında emeği geçen tüm dergi ekibine, makale gönderen bilim adamlarına, hakem heyetine sonsuz teşekkürlerimi sunar 5. sayımızda aydınlatıcı ve ilgi çekici makalelerle tekrar karşınızda olmak umuduyla hepinize en derin saygılarımı sunarım. 

Prof. Dr. Hale Şıvgın 

Editör

background image