Editörden

Değerli “Gazi Akademik Bakış” dergisi okuyucuları,

Dergimiz, dünyanın en önemli ve aynı zamanda en sorunlu bölgesinde bulunan ülkemizin içinde bulunduğu sorunlardan en zararsız biçimde veya yara almadan çıkması yönünde kendi alanında bilimsel anlamda katkı yapabilecek bir başvuru kaynağı olmak yönünde ilerlerken 5. sayısında önemli bazı değişikliklere de imzasını atmış durumda. Her sayısında bilim camiasında bir adım daha ileri giden dergimiz 5. sayısında uluslararası oluyor. 3. Sayısından itibaren EBSCO veri tabanı tarafından taranan “Gazi Akademik Bakış” artık CEEOL veri tabanı tarafından da taranmaya başlandı. 

Gazi Akademik Bakış Dergisi 5. sayısında uluslararası hakemli, EBSCO ve CEEOL veri tabanları tarafından taranan, uluslararası alan indekslerine girmeye aday bir dergi konumunda bulunuyor. Gazi Üniversitesi bünyesinde bu özelliklere sahip dergilerin çoğalması elbette genç akademisyen potansiyelinin çok güçlü olduğu üniversitemiz açısından çok önemlidir. 

Gazi Üniversitesindeki ve tüm Türkiye üniversitelerindeki akademisyenler bilimsel çalışmalarını değerlendirecekleri bu vasıflara sahip dergilere ihtiyaç duymaktadırlar. Gazi Akademik Bakış Dergisi bu yönüyle de önemli bir ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunacaktır. 

Dergimiz yerli yabancı tüm akademisyenlerin, yazar ve düşünürlerin, araştırmacıların bilimsel çalışmalarına açıktır. 

Dergimizin 5. sayısında 11 makale ve 1 çeviri bulunmaktadır. İlk sıradaki makale Gazi Üniversitesi Doktora Öğrencisi Levent Düzcü’ye ait “Osmanlı Bahriye Teşkilatında Reform Çabaları (1876-1922)” isimli makaledir. Makalede 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında Dünya denizciliğindeki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı Bahriye Teşkilatında yapılan değişiklikler anlatılmaktadır. Makalede Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinden geniş ölçüde yararlanılmıştır. İkinci sıradaki makale Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Elibol tarafından kaleme alınan “Yeniçeriler ve İktidar Bağlamında Osmanlı Sisteminin Dönüşümü” isimli çalışmadır. Bu çalışmada yazar, Yeniçerilik kurumunun Osmanlının siyasi ve sosyal değişimine paralel olarak uğradığı değişimi tahlil etmektedir. Yeniçerideki değişimin Osmanlı dönüşümünün bir parçası olduğu sonucuna varılmaktadır. Üçüncü sıradaki makale Aksaray Üniversitesinden Taner Aslan’a ait “II. Meşrutiyet Dönemi Genel Af Uygulamaları” isimli makaledir. Makalede II. Meşrutiyetin ilanından sonra çıkarılan af kanunu, bu kanunun kapsamının genişletilmesi, siyasi suçların yanında adi suçların da affedilmesi, uygulamada çıkan aksaklıklar ve affın objektifliğini kaybetmesi anlatılmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinden geniş ölçüde yararlanılmıştır. 

Dördüncü sıradaki makale 3. Sınıf Eskişehir Emniyet Müdürü Dr. Ali Dikici tarafından yazılan “Demokrat Parti Döneminde İç Güvenlik ve Türk Polis Teşkilatı” isimli makaledir. Dikici bu makalesinde 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti, iktidarı süresince uyguladığı iç güvenlik politikaları, hükümetlerin tutumu, polis teşkilatının içinde bulunduğu durum, polis-siyasetçi ilişkisi, darbe öncesi ve sonrası polisin yaşadığı problemleri ortaya koymaktadır. Beşinci sıradaki makale Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi İhsan Burak Birecikli tarafından yazılan “Avlonyalı İsmail Kemal Bey’in Siyasi Faaliyetleri (1870-1908)” isimli makalesidir. Birecikli, bu makalede Jön Türklerin önde gelen isimlerinden ileride Osmanlı Parlamentosunda Mebus olacak olan ve Arnavutluk Devletini kuracak olan Avlonyalı İsmail Kemal’in 1908’e kadarki faaliyetlerini anlatmıştır. Çok renkli bir kişilik olan İsmail Kemal Bey’in faaliyetleri birçok arşiv malzemesi, yerli yabancı birçok kaynak kullanılarak incelenmiştir. Altıncı sıradaki makale Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yrd. Doçentlerinden Şennur Şenel ve Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Tuyan tarafından kaleme alınan “1926-1967 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Kurulan Tesisler ( Vakıflar)” isimli çalışmadır. Bu makalede Cumhuriyet döneminde 1926-1967 yılları arasında “Tesis” adıyla kurulan vakıflar ele alınmaktadır. Çalışmada çok sayıda arşiv belgesinden yararlanılmıştır. 

Yedinci sırada Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Bülent Kara’ya ait “Savaş Hazırlığı Yapan Barış Konferansı: Londra Konferansı” isimli makale yer almaktadır. Makalede I. İnönü Savaşının kazanılmasından sonra toplanan Londra Konferansı süreci ve bu süreçte yaşananlar anlatılmaktadır. Bu sürecin Mustafa Kemal tarafından Yeni Türk devletinin ve siyasal değişimlerin sinyallerinin verildiği bir süreç olduğu belirtilmektedir. 

Sekizinci sırada Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Diren Çakmak tarafından kaleme alınan “Manas Destanı’nın İktisadi İncelemesi” adlı makalesi yer almaktadır. Çalışmada Manas Destanının iktisadi zihniyeti tespit edilmekte, destanın geçtiği dönemdeki iktisadi ve toplumsal hayat anlatılmaktadır. 

Dergimizin dokuzuncu sırasındaki makale, “Beckett’in Mutlu Günler Oyunu Üzerine Bir İnceleme” isimli çalışmadır. Bu çalışma Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ümran Türkyılmaz tarafından yapılmıştır. Bu incelemede ünlü Nobel Ödüllü tiyatro yazarlarından Samuel Beckett’in iki perdelik Mutlu Günler oyununun tematik bir bakış açısıyla irdelemesi yapılmıştır. 

Dergimizdeki onuncu sıradaki makalemiz Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya ve Doç. Dr. Ertan Efegil tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitiminde ve Araştırmalarında Teorik ve Kavramsal Yaklaşım Temelinde Yabancılaşma Sorunu” isimli makaledir. Bu makalede Türkiye’de uluslararası ilişkiler eğitiminde yaşanan sorunlar ele alınmaktadır. Özellikle Türkiye şartlarına uygun bir uluslararası ilişkiler eğitimi olması önerilmektedir. 

Dergimizin on birinci sırasındaki makale eskiçağ tarihine ait bir çalışmadır. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Murat Orhun tarafından yazılan makale “Hititlerde Karaciğer Falı, Kuş Uçuşu Falı ve Bunların Etrüsklerdeki Uzantısı” adını taşımaktadır. Makalede eskiçağ insanının çözemediği doğa olaylarından korktuğunu ve bunun sonucu bu olayların ilahlaştırıldığını, falcılığın temelinde yatan nedenin bu olduğunu anlatmaktadır. Ayrıca Anadolu’da Hititlerde görülen bir takım fal ve büyü tiplerinin Etrüsklerde de benzerlerinin görüldüğüne işaret ederek Etrüsk kültürü ile Anadolu kültürünün benzerliklerini ortaya koymaya çalışmaktadır.

Dergimizde son olarak on ikinci sırada bir çeviri yer almaktadır. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden Araştırma Görevlisi Fatih Yapıcı tarafından yapılan çeviri “Arşiv Belgeleri Işığında Lozan Konferansı Sırasında Türk-Rus İlişkileri” ve “Yeni Türkiye’nin 80. yılı ve 20. Yüzyılın sonunda Rus-Türk İlişkileri” adlı uluslar arası konferanslarda sunulan bildiriler Rusya Federasyonu Başkanı V.V. Putin’in Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret (Aralık 2004) anısına “20. Yüzyılda Türkiye” adı altında kitaplaştırılmış M.S.Meyer’in Rusça bildirisi söz konusu kitaptan Türkçeye çevrilmiştir. Meyer’in makalesinde Türk-Sovyet ilişkilerinin başlangıç süreci arşiv belgelerine dayanılarak sunulmaktadır. 

Başta dergimizin sürekli olması için bize her türlü desteği sağlayan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Rıza Ayhan’a, Sayın Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz’a dergimizin 5. sayısında emeği geçen tüm dergi ekibine, makale gönderen bilim adamlarına, hakem heyetine sonsuz teşekkürlerimi sunar dergimizin 6. sayısında yine birbirinden orijinal ve ilgi çekici makalelerle tekrar buluşmak üzere hepinize en derin saygılarımı sunarım. 

Prof. Dr. Hale Şıvgın 

Editör

background image