Editörden

“Gazi Akademik Bakış” dergisi ilk sayısından itibaren sizlerden gördüğü yoğun ilgi ve destekle 6. sayısına ulaşmış bulunuyor. Her sayıda bilim camiasında bir adım daha ileri giden dergimiz 5. sayısında uluslararası olmuş ve EBSCO-HOST ve CEEOL veri tabanları tarafından taranmakta iken 6. sayıda bunlara DOAJ, INDEX-COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM ve INTERNATIONAL MEDIEVAL BIBLIOGRAPHY (IBM) veri tabanları da ilave olunmuş ve şu anda Gazi Akademik Bakış Dergisi EBSCO-HOST, CEEOL, DOAJ, INDEXCOPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM ve INTERNATIONAL MEDIEVAL BIBLIOGRAPHY (IBM) olmak üzere toplam 6 veri tabanı ve index tarafından taranmakta olan bir dergi konumunda bulunmaktadır.

Yayın hayatında kısa sayılabilecek bir zaman diliminde dergimizin bulunduğu yere gelmesinde şüphesiz en büyük pay ve katkı bilimsel ve orijinal makaleleri ile dergimize yazı gönderen bilim adamlarına aittir. Dergimize gönderilen makalelerin içerik ve şekil yönünden belli bir standardı yakalamış olması en büyük mutluluğumuzdur. Her sayıda bu standardın biraz daha üzerine çıkmak ise en büyük hedefimizdir. 

Dergimize gönderilen makaleler titiz bir çalışma sonucunda yayınlanmaktadır. Gelen makaleler önce dergi yayın ekibinin ön elemesinden geçirilmekte, uygun bulunanlar konularında uzman olan iki hakeme gönderilmekte onlardan gelen raporlar doğrultusunda yayınlanıp yayınlanmamasına karar verilmektedir. İki hakemden olumlu rapor gelmiş ise olduğu gibi yayınlanmakta düzeltme istenmişse makale sahibine tekrar gönderilmekte ve hakemin işaret ettiği düzeltmelerin yapılması istenmektedir. Düzeltmeler yapıldıktan sonra makale yayınlanmaktadır. 

Ancak iki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz rapor vermiş ise makale 3. bir hakeme gönderilmekte ve 3. hakemin raporu belirleyici olmaktadır. 6. sayısına kadar makaleleri inceleyen olumlu veya olumsuz rapor veren tüm hakemler emeğe saygı düşüncesiyle hakem heyetinde yer almakta iken bu konuda yapılan bir eleştiriden dolayı olumsuz rapor veren hakemlerin üçüncü raportörden olumlu rapor gelse ve makale yayınlansa bile dergimizin hakem heyetinde yazılmamasına karar verilmiştir.

5. sayımızda “Manas Destanının İktisadi İncelemesi” adlı makalede olumsuz rapor veren Prof. Dr. Naciye Yıldız’ın ismi de olumlu rapor veren diğer iki hakem gibi hakem heyetinde yazılmıştı. Ancak kendisinin ricası üzerine bu durumu burada bilgilerinize sunuyorum. 

Dergimizin 6. sayısında 11 makale ve 1 kitap tanıtımı yer almaktadır. 

1.sıradaki makale Prof. Dr. Kemal Çiçek’e ait “Osmanlı Ermenilerinin 1915’teki Tehciri: Bir Değerlendirme” isimli makaledir. Bu makale okunduğunda T.C. Başbakanının Türk ve Ermeni tarihçilerden oluşan bir komisyonun tartışmalı olan bu dönemi incelenmesi çağırısının ne kadar yerinde ve tutarlı olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. 

2. sıradaki makale Dr. Erdem Karaca’ya ait “Ahmet Ağaoğlu’nun Kaleminden Şarki Anadolu Islahatı” adlı makaledir. Bu makalede yazar 1913-1914 yıllarında batılı devletlerin baskısı ile Ermenilerin oturduğu bölgelerde yapılmak istenen ıslahatı konu almaktadır. Tercüman-ı hakikatın başyazarı Ahmet Ağaoğlu’nun makaleleri konuya kaynaklık etmiştir. Ahmet Ağaoğlu doğuda yapılacak ıslahatın Rumeli’de yapılan ıslahat gibi neticeleneceğinden endişe duymaktadır. 

3. sıradaki makale Doç. Dr. Zeynep Zafer’e ait olan “Bulgaristan Türklerinin 1984-1989 Eritme Politikasına Karşı Direnişi” adlı makalesidir. Zeynep Zafer makalesinde Bulgaristan’da o dönemle ilgili yeni yayınlanan arşiv belgeleri ve istihbarat raporlarını inceleyerek Bulgaristan Türklerinin o dönemde maruz kaldıkları sıkıntıları ve buna karşı direnişlerini anlatmaktadır. 

4. sıradaki makale ise “Milli Mücadele Döneminde Süryaniler” isimli çalışmadır. Dr. Deniz Bayburt bu makalede BOA ve ATASE Başkanlığındaki orijinal belgelerle Milli Mücadele döneminde Süryani ve Nasturilerin durumunu anlatmaktadır. 

5. sıradaki makale ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yrd. Doçentlerinden Dr. Sait Sönmez tarafından kaleme alınan “Yeni Batıcılık ve Yeni Avrasyacılık Akımları Bağlamında Yeltsin Yönetiminin Doğu Batı Politikalarının Analizi” adlı makaledir. Makale yeni batıcılık ve yeni Avrasyacılık akımlarının temel görüşleri ve bunların Rus dış politikasına yansımalarını incelemektedir. 

6. sırada Dumlupınar Üniversitesi Yrd. Doçentlerinden Dr. Esra Sarıkoyuncu’ya ait “Amerikan Basınında Doğu İsyanları (1925-1938)” isimli makale bulunmaktadır. Yazar bu makalede 1925 Şeyh Sait İsyanından başlayarak 1938’e kadar meydana gelen Kürt İsyanlarının Amerikan basını tarafından nasıl algılandığını birçok büyük ulusal gazete ve bazı yerel gazeteleri inceleyerek aydınlatmaya çalışmıştır. 

7. sırada Hüseyin Şevket ve Çağatay Çapraz tarafından yazılan “İmre Thököly Gözüyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 1694 Petrovaradin Kuşatması” isimli makale yer almaktadır. Macaristan Szeged Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora öğrencisi olan yazar sultan 4. Mehmet tarafından Orta Macaristan Kralı ilan edilen Tökeli İmre’nin günlüklerinin bir kısmının çevirisine dayanarak yazdığı makalesinde Petrovaradin kuşatması ile ilgili bilgilere yer vermektedir. 

8. sıradaki makale Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Çevikel tarafından kaleme alınan “Taşkôprîzade (İsameddin) Ahmet Bin Mustafa’nın Mevzû’âtü’l-Ulûm’unda İlim Kavramı (1495-1561)” isimli makalesidir. Yazar bu makalesinde 16. yüzyıl Osmanlı ilim dünyasının en seçkin temsilcilerinden olan müderris ve ansiklopedist Taşköprüzade İsameddin Ahmed Bin Mustafa’nın kaleme aldığı Mevzuatül-ulum adlı eseri tahlil etmiştir. 

9. sıradaki makale “Türk Havacılık Tarihinde Bağış Uçakları ve Havacılık Sanayi Kurulmasına Tesirleri” isimli makaledir. Bu çalışmada Hv. Dr. Öğr. Bnb. Osman Yalçın Balkan ve 1. Dünya Savaşlarında İstiklal Harbinde ve Cumhuriyet döneminde Türk havacılığının durumunu ve Türk havacılığının güçlenmesinde bağışların önemini anlatmıştır. 

10. sırada bir sosyal ve ekonomik tarih çalışması bulunuyor. Ertan Gökmen tarafından “XIX. Yüzyıl ortalarında Alaşehir’e ait Temettuat Defterleri esas alınarak hazırlanan Alaşehir’de Tarım ve Hayvancılık” makalede 19. yüzyıl ortalarında Alaşehir ilinin tarım ve hayvancılığı ortaya konulmaktadır. 

Dergimizdeki 11. sıradaki makale Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktora Öğrencisi Hayriye Yüksel tarafından kaleme alınan “Türk Devriminin Hindistan ve İran’daki Yansımaları” isimli çalışmasıdır. Bu çalışmada İran ve Hindistan’daki devrimlerin Türk devrimi ile benzer ve farklı yönleri ele alınmakta ve karşılaştırma yapılmaktadır. 

Dergimizin sonunda 1 kitap tanıtımı yer almaktadır. Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sanıç tarafından tanıtımı yapılan kitap “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve Kafkas İslam Ordusu” adını taşımaktadır. 

Değerli Gazi Akademik Bakış dergisi okuyucuları dergimizin 6. sayısının çıkmasında her zaman olduğu gibi destek ve ilgilerini esirgemeyen Üniversitemizin Sayın Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan’a, Genel Sekreterimiz Sayın Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz’a büyük emek harcayarak ve göz nuru dökerek makale hazırlayan ve gönderen tüm akademisyenlere ve yazarlara hakem heyetine dergi yayın kuruluna ve emeği geçen tüm dergi ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunar, 7. sayıda yine birbirinden orijinal ve ilgi çekici makalelerle tekrar buluşmak üzere hepinize en derin saygılarımı sunarım. 

Prof. Dr. Hale Şıvgın 

Editör

background image