Yeni İstanbul Gazetesi Gözünden 27 Mayıs’ın Anlamı

Yeni İstanbul Gazetesi Gözünden 27 Mayıs’ın Anlamı 

Diren Çakmak 

Özet 

Çalışma ile Yeni İstanbul Gazetesi’nin Türkiye’de 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilen askeri müdahaleyi nasıl anlamlandırdığı belirlenmeye çalışılmaktadır. 1949 yılında siyasi, iktisadi, müstakil günlük gazete olarak İstanbul’da yayın hayatına başlayan, adı 1973’te İstanbul olarak değişmiş olan, 1981’de adı tekrar Yeni İstanbul olan ve aynı yıl kapanan Yeni İstanbul Gazetesi, Türk basın tarihinde Adalet Partisi’nin destekçisi yayın organı olarak anılmaktadır. Yeni İstanbul Gazetesi, anti-komünist ve mukaddesatçımaneviyatçı bir yayın çizgisi izlemiştir. Gazete, izlediği yayın politikası ile 27 Mayıs sonrasında DP seçmen tabanının dağılmaması yönünde çaba sarf etmiş, Adalet Partisi’nin (AP) kurulmasından sonra, söz konusu partinin DP’nin devamı olduğu yönünde yazılara sayfalarında yer vermiştir. Belirtmek gerekir ki, Yeni İstanbul Gazetesi hakkında, Türk basın tarihi yazınında, yeterli bilgiye rastlanmamıştır. Dolayısıyla, çalışmanın, bu eksikliği belli oranda gidermek bakımından değerli bir katkı olduğu düşünülmektedir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Yeni İstanbul Gazetesi’nin yayın çizgisi ortaya konulmakta; ikinci bölümde, Gazete’nin iktisadi, siyasi ve toplumsal meselelere yaklaşımı özetlenmekte ve üçüncü bölümde Gazete’nin 27 Mayıs’a yüklediği anlama yer verilmektedir. Çalışmanın 27 Mayıs’ın meşruiyeti tartışmalarına katkı sağlayacak olması bakımından önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yeni İstanbul Gazetesi, 27 Mayıs, askeri müdahale, Adalet Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri, liberal kapitalizm, müdahaleci kapitalizm, demokrasi. 

Tam Metin

 

The Meaning of 27th May from the Point of View of Yeni İstanbul Newspaper 

Diren Çakmak 

Abstract 

With the study it is tried to determine how Yeni İstanbul Newspaper comprehended the military intervention realized on 27 May 1960. Yeni İstanbul Newspaper, which began to be published in 1949 in İstanbul as a political, economic and independent daily newspaper and whose name was changed in 1973 as İstanbul and which took the name Yeni İstanbul again in 1981 and was closed in the same year, is recalled as a press organ which was the supporter of Justice Party in the history of Turkish press. Yeni İstanbul Newspaper followed a publication line based on anti-communism and defense of sacred and morale. The newspaper struggled for the fact that the voter base of Democrat Party did not disperse after the 27th May through its publication line and placed wrtings and articles in its papers claiming that Justice Party was the successor of Democrat Party after the establishment of Justice Party. It should be stated that no enough data about Yeni İstanbul Newspaper is existent in the literature of history of Turkish press. Therefore, it is thought that the study will be a valuable contribution to the literature in the sense of removing this deficiency at a certain rate. The study is formed of three parts. In the first part the publication line of Yeni İstanbul Newspaper is came to light, in the second part the approach of the newspaper toward economic, political and social problems is summarized and in the third part the comprehension of 27th May of the newspaper is given to place. It is thought that the study is important in the sense of contributing in the discussions on the legitimacy of 27th May. 

Keywords: Yeni İstanbul Newspaper, 27th May, military intervention, Justice Party, Turkish Armed Forces, liberal capitalism, interventionist capitalism, democracy. 

Full Text

background image