Türk Dış Politikasında Süreklilik Unsuru Olarak Siyasal Rejim

Türk Dış Politikasında Süreklilik Unsuru Olarak Siyasal Rejim 

Mehmet Seyfettin Erol, Emre Ozan 

Özet 

Devletlerin dış politikalarını etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bu faktörleri iç ve dış faktörler olarak gruplandırmak mümkündür. Geleneksel uluslararası ilişkiler yaklaşımları iç ve dış politikayı kesin çizgilerle birbirinden ayırdıkları gibi dış politikayı etkileyen iç faktörleri de göz ardı etmektedirler. Oysa devletlerin siyasal rejimleri ve bu rejimlerin inşa ettikleri devlet kimlikleri dış politikayı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Türk dış politikasında da içsel bir faktör olarak siyasal rejimin nitelikleri sürekliliği sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle rejimin kendi bekasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyduğu iç ve dış istikrar, Türkiye’yi statükocu ve dengeci bir politikaya yöneltmiştir. Diğer taraftan rejimin Batıcı karakteri Batı yönelimli bir politikayı beraberinde getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal rejim, dış politika, devlet kimliği, Türk dış politikası, Batıcılık 

Tam Metin

 

Political Regime as an Element of Continuity in Turkish Foreign Policy 

Mehmet Seyfettin Erol, Emre Ozan

Abstract 

There are many factors that affect States’ foreign policies. These factors can be grouped as internal and external factors. Traditional approaches to international relations sharply distinguish domestic and foreign policy from each other and ignore internal factors affecting foreign policy. However, political regimes of States and state identity of these regimes are one of the most important factors affecting foreign policy. Qualities of the political regime appear to be an element that provides continuity in Turkish foreign policy. First, internal and external stability that needed by the regime in order to ensure its own survival has led Turkey to follow status quo and balanced foreign policy. On the other hand, Westernist character of the regime has brought the Western-oriented foreign policy. 

Key Words: Political regime, foreign policy, state identity, Turkish foreign policy, westernism

Full Text

background image