Kuruluşundan Günümüze Türk Hava Kurumu

Kuruluşundan Günümüze Türk Hava Kurumu 

Osman Yalçın 

Özet 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda ülkenin mevcut sanayi potansiyelinin oldukça iptidai ve ümit vaat etmeyen hali bilinen bir gerçektir. Kısa süre içinde batılı ülkelerde üç-dört asırlık gelişme sonrası oluşabilen ağır sanayinin son aşaması sayılan uçak sanayine yönelik atılımların birisi de Türk Tayyare Cemiyeti’nin bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın emri ile kurulmuş olmasıdır. Mustafa Kemal Paşa, “İstikbal Göklerdedir” demiştir. Burada kast edilen şüphesiz havacılığın geleceğinden ziyade milletin geleceğiydi. İki kelimeyle özetlenen günümüzdü. Son yıllarda göklerden gelen tehlikelerle devletlerin başına gelenlere hep birlikte şahit olmaktayız. Kurum kurulduğu yıllarda gelir kaynaklarının da güçlü olmasına itina edilmiştir.Kuruluş yıllarındaki gelir kaynakları yirmi bir kalemden oluşmaktaydı. Zamanla gelir kaynakları 8’e düşürülmüştür. Kurum büyük idealler ile kurulmuş, 1925-1940 yılları arasında Türk hava gücüne 350 civarında uçak alacak kadar paranın bağış yoluyla toplanmasına aracı olmuştur. Türk Hava Kurumu tarihinde önemli bir faaliyet alanı da pilot yetiştirmek olmuştur. Özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında, askeri havacılığın pilot ihtiyacının artması ile astsubay pilotlar burada yetiştirilmiştir. Kurum Türkiye’nin büyük bir bölümünde şubeleri bulunmaktadır. Günümüzde daha ziyade sportif havacılıkla uğraşmakta ve Orman Yangınları ile mücadele etmektedir. Günümüzde sivil kurumlara pilot yetiştirilmesi kapsamında eğitim verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, havacılık, uçak, Türkiye, Endüstri, Türk Hava Kurumu 

Tam Metin

 

Turkish Air Institution up to now since the day it was founded 

Osman Yalçın

Absrtact 

That the state of undeveloped and hopeless industry potential of the country in the years when Turkish Republic was formed is a common truth. In a short time, one of the thrusts the foundation of Turkish Aircraft Community with the order of Mustafa Kemal Pasha towards to aircraft industry which was thought as the last level of heavy industry which occurred after three-four centuries of development in western countries was. Mustafa Kemal Pasha said “The future is in the sky!” . What was meant there is undoubtedly the future of the nation rather than the future of aviation. The thing that was summarized in two words is our today. We all witness the things that happen to states which stems from the threats coming from the skies. It was greatly cared that the institution’s income resources were powerful when the institution was formed. Income resources included twenty one items in the times when it was founded. Over time, income resources were decreased to eight. The institution was founded with big ideals; it helped to save the money through donations which was enough to buy about 350 aircrafts between years of 1925-1940. In the history of Turkish Air Institution another application area was to train pilots. Especially in Second  World War, with the increasing needs of pilots of military aviation, non-commissioned officer pilots were trained here. There are many agencies of the institution in Turkey. It is interested in sportive aviation and fighting against the forest fire. Today, education is given for training pilots to civilian institutions. 

Key Words: Atatürk, aviation, aircraft, Turkey, Industry 

Full Text

background image