Bilim Tarihçisi Sübki’ye Göre Cengiz Han

Bilim Tarihçisi Sübki’ye Göre Cengiz Han 

Mehmet Emin Şen 

Özet 

Cengiz Han’ın liderliğinde (1155-1227) başlayan büyük bir kısmı onun idaresi altında bir kısmı da onun ölümünden sonra halefleri tarafından devam ettirilen seferler Asya’nın tamamını etkilemiştir. Dünya tarihinde önemli bir etkisi olan Cengiz olayını değerlendiren diğer yazarlarla Bilim Tarihçisi Sübki’nin bakışı arasında çok önemli farklar bulunmaktadır. Müslüman bir tarihçi olan, zulüm gören tarafta bulunan Sübki, bu meseleye çok farklı bakış açıları ile yaklaşmaktadır. Bu çalışmada Müslüman halkların Cengiz algısı öncelikle Sübki’nin eserinde yer aldığı şekliyle belirlenmeye çalışılacaktır. Onun verdiği bilgilerin analizi yapılarak diğer kaynaklarla karşılaştırılacak böylece araştırmacı ve okuyucuların Cengiz’i ve onun oluşturduğu toplumu tanıması, dünya tarihindeki yerini ve önemini kavraması sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cengiz Han, Tarih, Sübki, Moğol, Tatar 

Tam Metin

 

Genghis Khan: In The View Of Science Historiographer, Subki 

Mehmet Emin Şen

Abstract 

Campaigns which started under the leadership of Genghis Khan (1155-1227) and were sustained by his successors after his death affected the whole Asia. There are important differences between the other authors that interpret the worldwide effect of Genghis event and Subki’s point of view. Subki, as a Muslim historian who belonged to oppressed side, approaches to Genghis’ event from different point of views. In this paper, the perception of Genghis by Muslim peoples will primarily be tried to be specified in the form written in Subki’s work. The information he gives in his work is going to be analysed and compared with other sources so that researchers and the readers could know both Genghis and his society and comprehend their importance and their place in history of the world. 

Key Words: Genghis Khan, History, Subki, Mongol, Tatars 

Full Text

background image