Kıbrıs’ta Gali Plânı’na Göre Toprak Meselesi

Kıbrıs’ta Gali Plânı’na Göre Toprak Meselesi 

Soyalp Tamçelik 

Özet 

Bu araştırmada, Gali Plânı’na göre Kıbrıs’ta toprak müzakereleriyle ilgili esaslar ele alınmıştır. Bundan hareketle araştırmadaki temel amaç, adı geçen müzakerelerin teknik boyutunu, tarafların siyasal tutumlarını, ekonomik özelliklerini ve Kıbrıs’ta kurulmak istenen yeni sisteme göre etkilerinin neler olacağını göstermektir.Esasında Kıbrıs’ta toprak düzenlemeleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalar, olayların sebepleri ve buna etki eden faktörleri doğru bir şekilde incelemekle anlaşılabilir. Zira taraflar arasında cereyan eden toprak müzakerelerini, basit bir ‘yayılmacılık’ veya ‘toprak fetişizmi’ olarak değerlendirmek büyük bir hatadır. Dolayısıyla taraflar arasında toprak düzenlemelerinin yapılması, düşünülen çözümün en önemli parçalarından birisi olarak dikkati çekmektedir. Kaldı ki toprak konusu, Kıbrıs’la ilgili görüşmelerde ana kriterlerinden birisi olarak ortada durmaktadır. Lakin bu konuyla ilgili olarak yapılacak düzenlemelerde, meselenin diğer unsurlarla olan irtibatının kopartılması veya ‘mesele, sadece buymuş’ gibi gösterilmesi, doğru bir yaklaşım değildir. Aksi bir durumun yaşanması halinde tarafların meşru ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve kaygılarının karşılanması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla her iki tarafın da kalıcı çözüme ulaşabilmesi için ilgili konularda karşılıklı ve birbirine denk tavizler vermesi, en gerçekçi yaklaşım olarak ortada durmaktadır. Bundan hareketle araştırma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Gali Plânı’na göre toprak müzakerelerinin esasları değerlendirmiş, ikinci ve son bölümde ise toprak düzenlemeleriyle ilgili olarak yapılan müzakereler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Gobi Plânı, Gali Plânı, Toprak, Harita, Federasyon, İki bölgelilik. 

Tam Metin

 

The Territorial Issue in Cyprus According to the Ghali Plan 

Soyalp Tamçelik 

Abstract 

In this research, the essentials concerning the territorial negotiations in Cyprus have been addressed according to the Ghali Plan. Based on this, the main purpose of this research is to display the technical dimension of the above-mentioned negotiations, the political approaches of the parties, the economic features, and the possible effects of the negotiations according to the new system wanted to be established in Cyprus. Actually, the works conducted regarding territorial adjustments in Cyprus could be understood by correctly examining the reasons of events and the factors affecting these, because considering the territorial negotiations developed between the sides simply as ‘expansionism’ or ‘territorial fetishism’ is a great mistake. Therefore, making territorial adjustments between the sides draws attention as one of the most important parts of the solution considered. Moreover, the issue of territory stands out as one of the main criteria in the meetings held over Cyprus, because breaking off the connection of the issue with other factors or displaying it as if ‘this is the only issue’ during the adjustments to be made is not a correct approach. If an opposite situation develops, it will not be possible to meet the parties’ legal requirements, expectations and worries. Therefore, in order for both sides to achieve a permanent solution, making mutual and balanced concessions to each other seems as the most realistic approach. Based on this, the research consists of two main sections. The first section deals with the essentials of the territorial negotiations according to the Ghali Plan, while the second and final section examines the negotiations conducted on the territorial adjustments. 

Keywords: Cyprus, Gobi Plan, Ghali Plan, Land, Map, Federation, Bi-zonal.

Full Text

background image