Çanakkale Savaşı’nda Türk Kadınının Rolü

Çanakkale Savaşı’nda Türk Kadınının Rolü 

Nevin Yazıcı 

Özet

Türk kadını, Çanakkale Savaşı sürecinde; cephede erkekle omuz omuza düşmana karşı savaşırken cephe gerisinde de çeşitli faaliyetleri ile savaşa destek vermiştir. Çanakkale Savaşı’nda Türk kadını, daha ziyade cephe gerisinde aktif bir rol üstlenmiştir. Sağlık hizmetlerinin sağlanmasında, askerler için kılık-kıyafet ihtiyacının karşılanmasında, cemiyetler vasıtasıyla yardım toplanmasında ve kamuoyu oluşumunda Türk kadını önemli hizmetlerde bulunmuştur. Türk kadınının, Çanakkale’de askeri, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda göstermiş olduğu faaliyetler; Milli Mücadele döneminde daha aktif rol üstlenmesine zemin hazırlamış ve Yeni Türk Devleti’nin yapılandırılması sürecinde de kadının, toplumun tamamlayıcı, birleştirici, dinamik ve modern unsuru olmasında etkili olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Savaşı, Çiçek Günü, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi, Kadın Yardım Cemiyetleri

Tam Metin

 

The Role of Turkish Women During the Gallipoli Campaign

Nevin Yazıcı 

Abstract 

During the Çanakkale War, known as the Gallipoli Campaign, Turkish women, while fighting against the enemy in the frontline, supported all the efforts through numerous activities they carried out all over the country. However, the basic roles played by them were mainly supportive ones such as providing health service and cloth support, collecting aid through societies and creating public opinion. Activities carried out by Turkish women in the fields of military, economy, social and cultural life during the Çanakkale War enabled them to assume a more active role in the War of Indepence, thereby making women an integral component, a modern and complementary part of the society. 

Key Words: Gallipoli Campaign, Flower Day, Müdafaa-i Milliye Society, Hilâl-i Ahmer Society (Hilâl-i Ahmer Center for Women), Women’s Aid Societies

Full Text

background image