Bir Çanakkale Şehidi ve Mektubunun Başına Gelenler

Bir Çanakkale Şehidi ve Mektubunun Başına Gelenler

Mustafa Arıkan

Özet 

Çanakkale şehidi İhtiyat Zabit Vekili İbrahim Ethem, cepheden annesine yazdığı mektupla tarihimizdeki müstesna yerini almıştır. Edebî üslûbu ve muhtevası ile dikkat çeken mektup, Çanakkale Savaşları hakkında yapılan yayınların birçoğunda yer almakta; fakat çoğu zaman değiştirilmekte, tahrif edilmektedir. Tarih metodolojisine uymayan bu durum, “tarih yazanın tarih yapana sadık kalmaması” yanlışını ortaya çıkarmaktadır. Şehidin milliyetçi kimliği ve Türklük kavramının örtülmeye çalışılması, bu tavrın ciddî bir tenkidini gerektirmektedir. Bu çalışmada, söz konusu tahrifatın tespiti ve tenkidi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Şehitleri, Şehit İbrahim Ethem, Şehit Mektupları, Tarih Metodolojisi, Türklük

Tam Metin

 

A Canakkale Martyr and What Happened to His Letter 

Mustafa Arıkan

Abstract 

A martyr of The Battle of Çanakkale, Deputy Reserve Officer İbrahim Ethem has taken his exceptional place in our history with the letter he wrote to his mother from the front. The letter, which attracts attention with its literary style and content, appears in most of the publications on Çanakkale Wars; but is often altered and distorted. Not only the information provided regarding the letter, but also that regarding the martyr are in need of criticism. This case, which does not conform to the methodology of history, introduces a state in which one who writes the history does not remain true to one who makes the history. That the nationalist identity of the martyr and the notion of Turkishness are tried to be concealed requires a serious critique of this attitude. The aim of the present study is to introduce the martyr, who is known as Martyr Hasan Ethem, and to determine and criticise the distortion made in his letter in the light of true information. 

Key Words: Martyrs of the Battle of Çanakkale, Martyr İbrahim Ethem, Letters of Martyrs, Methodology of History, Turkishness

Full Text

background image