Diyarbakır’da Mülk Satışları ve Şehir Dokusuna Etkileri (1732-1733)

Diyarbakır’da Mülk Satışları ve Şehir Dokusuna Etkileri (1732-1733)

Serkan Sarı 

Özet 

Bir yönetim biriminin merkezi olarak Diyarbakır bölgede farklı bir öneme haizdir. Kent dokusunun oluşumunda etkili olan evler ve bu evlerin el değiştirmesi çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. 1732 ve 1733 yılları arasında şer’iyye sicilinde görülen ev satışı ile ilgili belgelerden hareketle, bahsedilen dönemdeki evlerin özellikleri, fiyatları, alıcı ve satıcıların özellikleri, komşularla olan ilişkiler incelenmiştir. Farklı dini ve sosyal gurupların birlikte yaşadığı şehirde evlerin fiziki yapılarının benzerlik gösterdiği ve farklı guruplar arasında ev satışının olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mülk Satışı, Şer‘iyye Sicilleri, Diyarbakır, Osmanlı Toplumu 

Tam Metin

 

Diyarbakır Property Sales and it’s Effects of it’s Urban Structure (1732-1733)

Serkan Sarı 

Abstract 

Diyarbakir is a management point as the center of the region has a different importance. The sale of houses and the houses that are effective in the formation of city structure is the basis of the study. Between 1732 and 1733 home sales in the Qadi record of the documents related to the movement ever mentioned period features, prices, relationships with neighbors were investigated. The city in which different religious and social groups there are some similarities between physical structures of the houses in the city where home sales were to be similar and different between groups. 

Key Words: Prorerty Sales, , Court Records, Diyarbakır, Ottoman Society

Full Text

background image