Klasik Dönemde Osmanlılarda Devlet Yönetim Anlayışına Dair Bazı Düşünceler

Klasik Dönemde Osmanlılarda Devlet Yönetim Anlayışına Dair Bazı Düşünceler 

Abdüllatif Armağan 

Özet 

Türk-İslam devleti olması nedeniyle İslam hukukuna dayanan Osmanlı Devleti, aynı zamanda eski Türk devlet geleneği ve fethedilen yerlerin daha önceki uygulamalarını da içine alan bir devlet yönetim anlayışına sahipti. Osmanlı Devleti’nde bütün teşkilat, Padişahın mutlak ve ortak olunamaz egemenliğini gerçekleştirmek üzere kurulmuştu. Hükümet, eyaletlerin yönetimi ve ordu doğrudan Padişaha bağlı bir bütün olarak teşkilatlandırılmıştı. Bu bütünün merkezinde Padişah ve saray teşkilatı bulunuyordu. Merkez teşkilatı denildiğinde Padişah, vezir-i azam, saray, Divan-ı Hümayun ve ordu kurumları akla gelmektedir. Ayrıca Osmanlı devlet yönetiminin temel kurumlarından biri olan kul sistemi ile de, merkezî otoritenin imparatorluğun merkezi olan saraydan ülkenin uzak köşelerine kadar gerçekleştirilmesi sağlanıyordu. Bu çalışmada, Osmanlı Klasik Döneminde devlet kavramı ve sistemi, yönetim anlayışı, hukukî yapı, merkezî yönetim yapısı, Divan-ı Hümayun, tımar
ve kul sistemleri ve ilk teşkilat ve kurumsallaşma faaliyetlerine dair bilgi ve düşüncelere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Padişah, Osmanlı yönetim anlayışı, kul sistemi, Osmanlı Klasik Dönemi. 

Tam Metin

 

Some Thoughts on the Concept of State Administration in the Ottoman Classical Age

Abdüllatif Armağan 

Abstract 

The Ottoman Empire, a Turco-Islamic state, developed a combined organisation of state, depending on the laws of Islam, traditions and the former applications of state on the conquered lands. The chief concern of the Ottoman administrative structure was to extend the supreme authority of the Sultan. The central and provincial administration and the Army were submitted to the Sultan’s absolute authority. The Ottoman rule at the centre was composed of the Sultan and the Sultan’s Palace. The official centre of administration consisted of the Sultan, the Grand Vizier, the Palace, the Divan- Hümayun and the Army. Additionally, the Kul System flourished the Sultan’s realm in the remote areas of the Empire. This study touches upon both information and some thoughts on the inital state organisation and functions of the Empire, its state concept and administration, law, central administration, Divan-ı Hümayun, the Tımar(fief) and the Kul Systems in the Ottoman Classical Age.

Key Words: Ottoman State, Sultan, Ottoman concept of state, kul system, Ottoman Classical Age. 

Full Text

background image