Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası ve Türkiye’ye Yansıması

Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası ve Türkiye’ye Yansıması

Sinan Kuşçu

Özet 

Günümüzde bir malın hasarsız olarak uzak pazarlara ulaştırılması, başka bir deyişle sunulması, en az malın kalitesi ve fiyatı kadar önemli bir unsur haline gelmiştir. Malı hasarsız, mümkün olduğu kadar kısa sürede ve ucuz bir şekilde üretim noktasından pazarlara taşıyabilmek, rekabet gücünün önemli bir parçası olmuştur. Bu durum taşınacak mesafenin arttığı ve taşıma imkanlarının çeşitlendiği dış ticarette, daha önemli bir boyut kazanmaktadır. Bu bağlamda AB, ihtiyacı olan mal ve hizmetleri doğu pazarlarından elde etmesi ve gerek kendi pazarına sunması, gerekse dünya pazarlarına sunması için ulaşım koridorlarına ve dağıtım noktalarına ihtiyacı vardır. Bunun için de tarihi geçmişe giderek elde ettiği tecrübeleri yeniden gözden geçirmiş ve yeni politikalar oluşturmuştur. Bu politikalarla yeni bin yılda, yeni bir düzen oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada, AB’nin bu amaç ve politikalarını irdelemeye çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: AB, AB Ulaştırma Politikası, Ulaştırma Politikaları, Traceca, Ulaştırma. 

Tam Metin

 

The European Union Transportation Policy and Its Reflection in Turkey

Sinan Kuşçu

Abstract 

Today, having a commodity reach at distant markets without being damaged has become, an important factor, at least as much as the quality and price of the goods involved. Transporting the commodity without being damaged, in the shortest time possible time with a low cost, from the production point to the market place, forms an important part of the competing power of nations. In foreign trade, when the distance to transport and the variety of transportation means increase, a condition having more important dimensions is entered into and waits for use. In this connection, can point out that the European Union(EU) is in need of transportation channels and distribution points, to meet requirements of goods and services needed to be secured from eastern markets for use both in the United Europe and to supply them to the world markets. Based on this, the experiences gained in historical past on this subject are reviewed along with the current experiences and new policies are formulated. With these polices, formation of a new order in the new thousand year(millennium), is defined as the objective(target). In this study, efforts are made to analyze such objectives and polices formulated by the EU. 

Key Words: EU, EU Transport Policy, Transport Pollicy, Traceca, Transportation

Full Text

background image