Avrupa Kimliği: Çatışan Perspektifler, Güncel Değerlendirmeler ve Endişeler

Avrupa Kimliği: Çatışan Perspektifler, Güncel Değerlendirmeler ve Endişeler

Cengiz Dinç 

Özet

Avrupa’nın ne olduğunun veya Avrupalıların kim olduğunun tanımlanması, çeşitli sosyalleşme arka planından gelen sıradan insanların ve akademisyenlerin geniş bir yelpazeye dağılmış fikirlerinin gösterdiği gibi kolay değildir. Yine de siyasilerin, düşünürlerin ve akademisyenlerin konu hakkındaki fikirleri, yapılan kamuoyu araştırmaları yoluyla sade vatandaşlardan gelen bilgiler ve görüşler çerçevesinde, Avrupa Kimliği’nin tarihsel ve güncel şekillenmesi konusunda analizler yapmak gereklidir. Bu çalışmada, uzmanların görüşleri yanında Avrupalıların güncel kaygılarına da dikkat çekilerek, Avrupa Kimliği’nin daha iyi anlaşılması amaçlamaktadır. Daha güçlü bir Avrupa kimliğinin yaratılabilmesi için ileri sürülen modellere; güncel sorunlara bakış açılarına değinilerek, Avrupa kimliğinin içerden ve dışarıdan nasıl algılanmakta olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Hem önemli mevkilerde bulunanların hem de sıradan vatandaşların, Avrupa kimliğinin ne olması hakkındaki çok farklı görüşleri dikkate alındığında, Avrupa’yı bir arada tutan çimentonun, paylaşılan kimlik değil, paylaşılan projeler ve hedefler olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa, Kimlik, Avrupa Kimliği, Avrupa Birliği 

Tam Metin

 

European Identity: Conflicting Perspectives, Current Evaluations and Anxieties 

Cengiz Dinç  

Abstract

As shown by the ideas that are scattered to a wide spectrum, of ordinary people and academicians, who come from a variety of socialization backgrounds, defining Europe and the Europeans is not easy. Still, analyses on the historical and current shaping of European Identity, based upon views of the politicians, thinkers and academicians, information and views of the ordinary citizens collected through surveys, are necessary. This study aims for a better understanding of European Identity, by drawing attention to the views of experts and current anxieties of Europeans. The proposed models for creating a stronger European Identity and different perspectives with regard to the current problems are touched upon in order to show how European Identity is perceived from within and outside of Europe. Given the very different views of key figures and ordinary citizens with regard to the desired form of European Identity, it could be concluded that the glue keeping Europe together is not a shared identity but shared projects and targets.

Key Words: Europe, Identity, European Identity, European Union 

Full Text

background image