Türk Dış Politikasında Siyasal Kültürün Etkisi: Kemalist Siyasal Kültürün Evrimleşmesi

Türk Dış Politikasında Siyasal Kültürün Etkisi: Kemalist Siyasal Kültürün Evrimleşmesi 

Ertan Efegil 

Özet 

Siyasal kültür, siyasal hayatın işleyişine ilişkin kuralları, anlayışları ve ilkeleri içermektedir. Özellikle siyasal sosyalleşme sürecinin etkisiyle, liderler, siyasal kültürü içselleştirmekte ve karar verme sürecine siyasal kültürün etki etmesine aracı olmaktadır. Türk siyasal kültürü de, Türkiye’nin dış politika üzerinde gözle görülür etkiye sahiptir. Kemalist siyasal kültür, 1923-1950 yılları arasında katı bir şekilde Türk dış politikasının belirlenmesinde etkin rol oynadı. Ancak zamanla bu siyasal kültürün temel unsurları, siyasal elitler tarafından yeniden yorumlandı. AK Parti de temelde Kemalist siyasal kültüre saygı gösterse de, Özal ile başlayan siyasal kültürdeki somut ve kararlı değişime, aynı şekilde katkıda bulunmuştur. AK Parti, bir yandan Kemalist siyasal kültürün Batılılaşma, güçlü devlet anlayışı, laiklik ve milliyetçilik ilkelerini, Özal’ın görüşlerine uygun şekilde yeniden yorumlarken, diğer yandan Milli Görüşçü çizgiden kesin bir şekilde uzaklaşmıştır. AK Parti’nin siyasal kültür yorumu, dış politikanın şekillenmesinde gözle görülür etkide bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Siyasal Kültür, Kemalizm, Batılılaşma, Laiklik, Milliyetçilik, Güvenlik-Merkezli Dış Politika, Türk Dış Politikası 

Tam Metin

 

Influence of Political Culture upon the Turkish Foreign Policy: Evolution of Kemalist Political Culture

Ertan Efegil

Abstract

Political culture contains the rules, understandings and principles related to the process of political life. Especially with the effect of political socialization, the leaders internalize the political culture, mediating between political culture and foreign policy. Turkish political culture has also considerable effect upon the Turkish foreign policy. Kemalist political culture played an influentical effect upon determination of Turkish foreign policy between 1923 and 1950. But, in the course of time fundamental elements of the Kemalist political culture are reinterpreted by the political elites. Justice and Development Party, while respecting the orthodox Kemalist political culture, made concrete contributions to the evolution process of the Kemalist political culture similar to those of President Ozal. JD Party on the one hand reinterpreted the elements of the Kemalist political culture, including Westernization, secularism, nationalism and strong state mentality in favor of the Ozal’s concerns, on the other hand strictly went away from the National Outlook of Necmettin Erbakan. JD Party’s interpretation of political culture has had considerable impact upon the current government’s foreign policy.

Keywords: Political Culture, Kemalism, Westernization, Secularism, Nationalism, Securitybased Foreign Policy, Turkish Foreign Policy.

Full Text

background image