Konya’ya İskân Edilen Arap Mülteciler (1920-1928)

Konya’ya İskân Edilen Arap Mülteciler (1920-1928) 

Kürşat Kurtulgan 

Özet 

Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi sınırları, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması sonrasında tam olarak netleşmiştir. Osmanlı zamanında Anadolu’da yaşayan birçok insan, Osmanlı-Rus savaşları, Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı ve akabinde yaşanan Türk Kurtuluş Savaşı esnasında hayatını kaybetmiştir. Bu durum Anadolu’da gerek siyasi gerek sosyal ve gerekse ekonomik yapının tamamen bozulmasına da neden olmuştur. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ilk olarak bozulan bu yapıyı düzeltme çalışmalarına öncelik vermiştir. Askeri başarının ardından bozulan sosyo-ekonomik yapının düzenlenmesine çalışılmıştır. Aynı zamanda Türkiye ekonomisinin büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olması iş gücüne duyulan ihtiyacı da ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla Türkiye sınırları içinde nüfus artışına yönelik çeşitli politikalar geliştirildiği gibi Türkiye sınırları dışında kalan Türk ve Müslüman dünyasından gelenlere de kucak açılmıştır. Bu dönemde Balkanlar, Kafkaslar, Afganistan, Hindistan ve Arap coğrafyasından önemli ölçüde nüfus Türkiye Cumhuriyeti’ne gelmişti. Bu gelen nüfus Türkiye Cumhuriyet’inin değişik bölgelerine iskân edilmişlerdir. Bu çerçevede Konya ve yakın çevresine de Türk ve Müslüman coğrafyasından gelenler iskân edilmiştir. Bu dönemde iklim özellikleri, ulaşım durumu (tren yolunun olması), ekilebilir tarım arazilerinin geniş olması, uzun yıllar süren savaşlardan çok etkilenmemesi gibi sosyo-ekonomik şartlarının elverişli olması göçmenlerin Konya’yı tercih etmelerine neden olmuştur. Arap coğrafyasından 1923-1928 yılları arasında, başta Şam olmak üzere, Haleb, Bingazi, Medine, Trablusgarp, Beyrut, Hama gibi şehirlerden Türkiye’ye gelen göçmenler Konya İl Merkezi’nin değişik mahallelerine (Çifte Merdiven, Şems ve Tarla mahalleleri gibi) iskân edilmişlerdir. Bu çalışmada öncelikli olarak bu bölgelerden gelen göçmenleri tespit etmek için Ankara Başbakanlık Cumhuriyet Arşiv kayıtlarına başvurulmuştur. Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan eski yazılı 16, 18, 24, 33 ve 39 numaralı muhacir kayıt defterleri ile muhacirlere verilen taşınmaz mal kayıtlarını içeren defterler incelenmiştir. Bu incelemeler sonucu Konya il merkezine Arap coğrafyasından gelen göçmenlerin geldikleri yerler, geliş tarihleri, sayıları, yerleştirildikleri yerler, göçmenlere verilen taşınmaz kayıtları gibi unsurlar ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Göç, İskân, Meslek, Mülteci 

Tam Metin

 

Settlement of the Arab Refugees to Konya (1920-1928)

Kürşat Kurtulgan 

Abstract

The political borders of the Turkish Republic have been determined with the Lausanne Peace Treaty. Many people living in Anatolia during the Ottoman Period have lost their life during the Ottoman-Russian War, Balkan Wars, First World War, and the Turkish War of Independence. This fact caused the deterioration of the political, social and economical structure. The newly founded Turkish Republic gave prime importance to the reestablishment of these structures. Hence, first the socio-economical system was reestablished after the military victory. As the Turkish economy was based in those years heavily on agriculture and livestock farming, the need for a working force emerged. Thus, different policies to increase the population in Turkey have been developed and immigrants from the Turkish and Moslem world were received with open arms. During this period a significant number of people migrated from the Balkans, Caucasus, Afghanistan, India and Arabic geography to the Republic of Turkey. This population had been settled in various areas of Turkey. Within this framework, population coming from the Turkish and Moslem world was settled in Konya. Factors such as the climate conditions, transportation (railway), extensive farmlands, and the small impact of the long lasting wars led to the preference of the immigrants to settle in Konya during that period. Hence immigrants coming from the Arab geography such as Damascus, Aleppo, Benghazi, Medina, Tripoli, .Beirut, between the years of 1923-1928 have been settled into different settlement areas within the city district of Konya City such as Çifte Merdiven, Şems and Tarla. In order to determine the immigrant from these regions, the Ankara Republic Archives have been consulted. Thus the archive logs with the numbers 16, 18, 33, and 39 written in Ottoman language have been analyzed together with the logs concerning the real estate’s given to the immigrants. The analysis of these records reveals data about the immigrants from Arab world, their place of immigration, immigration dates, numbers, places they were settled in, and the real estate’s they were allocated. 

Key Words: Migration, Settlement, Profession, Refugees 

Full Text

background image